Par valsts kapitālsabiedrību 2021.gada pārskatu iesniegšanas termiņu
Par valsts kapitālsabiedrību 2021.gada pārskatu iesniegšanas termiņu

Valsts ieņēmumu dienests savā 29.04.2022. informatīvajā materiālā atgādinām, ka
publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata par 2021. pārskata gadu iesniegšanas termiņš nav pagarināts.

 

Valsts kapitālsabiedrības gada pārskatus iesniedz līdz 2022.gada 31.maijam (ieskaitot), bet, ja kapitālsabiedrība atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma kritērijiem ir vidēja vai liela kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība ir koncerna mātes kapitālsabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, – līdz 2022.gada 30.jūnijam (ieskaitot).

 

Pamatojums

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantā noteikts, ka publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku (akcionāru) sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu, līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot), bet, ja kapitālsabiedrība atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma kritērijiem ir vidēja vai liela kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība ir koncerna mātes kapitālsabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, – līdz attiecīgā gada 31.maijam (ieskaitot), ja starptautiskās vienošanās neparedz citādi.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 23.panta sestā daļa neparedz pagarināt publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, uz kuru attiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, dalībnieku (akcionāru) sapulces termiņu, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2021. pārskata gadu.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.panta pirmajā daļā noteikts, ka sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet vidēja sabiedrība, liela sabiedrība un koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) atvasinājumu elektroniskā formā – elektronisku norakstu vai elektronisku kopiju (ja tas noteikts normatīvajos aktos par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds ir) apstiprināts.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde