Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā
Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā

15.03.2022. LR likums “Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā”, pieņemts Saeimā 03.03.2022., stājās spēkā ar 01.01.2023.

Likuma 6.pants  papildināts ar  5.punktu, nosakot jaunu nodokļa atbrīvojumu elektroenerģijai, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, lai tiešā veidā nodrošinātu elektroenerģijas ražošanas procesu, proti, paredzot nodokļa atbrīvojumu par elektroenerģiju, kas ir saražota un patērēta paša ražotāja elektroenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanai. Precizēta likuma 7.panta piektā daļa, skaidri nosakot izņēmumus, kādos gadījumos nodokļa maksātājs nemaksā elektroenerģijas nodokli.  Tādejādi, nodokļa maksātājs nodokli par elektroenerģiju, kas taksācijas periodā patērēta paša vajadzībām (tajā skaitā administrācijas ēkām), izņemot elektroenerģiju, kas tiešā veidā izlietota elektroenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanai, elektroenerģijas sadalei un pārvadei, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23.datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Precizēta likuma 9.panta otrā daļa, kas nosaka atbildību likumā noteiktiem subjektiem par pārkāpumiem, proti, LR aizliegts elektroenerģiju izmantot, piegādāt un iegādāties biržā, nemaksājot nodokli, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

 

Sagatavots pēc Valsts ieņēmumu dienestu informācijas