Grozījumi “Kases operāciju uzskaites noteikumos”

2018.g. 7.augustā ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.490 “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi””, kas 2018.gada 9.augustā publicēti oficiālajā izdevumā un stājās spēkā 2018.gada 10.augustā.

Grozījumi paredz, ka turpmāk iestāde, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, saņemot no fiziskās personas skaidrās naudas maksājumus par iestādes, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, administrēto nodokli, nodevu vai par maksas pakalpojumu, drīkst atkāpties no prasības sagatavot atsevišķu kases ieņēmumu orderi par katru maksājumu un tā vietā sagatavot iestādes, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, noteiktu  skaidras naudas maksājumu apliecinošu dokumentu, maksātājam izsniedzot šā cita dokumenta kopiju, norakstu vai kvīti.

Noteikumi ir papildināti ar 8.1 punktu, kurā noteikts, ka iestāde, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, var nepiemērot noteikumu 8.punktā minēto prasību par atsevišķa kases ieņēmumu ordera sagatavošanu, ja, saņemot skaidrās naudas maksājumu par attiecīgās iestādes administrētu nodokli, nodevu vai maksas pakalpojumu, ievēro šādus nosacījumus:

  • kases ieņēmumu ordera vietā sagatavo citu attiecīgās iestādes vadītāja izvēlētu dokumentu, kas apliecina skaidrās naudas maksājumu un kurā norādīti šo noteikumu 14.punktā (izņemot 14.8.apakšpunktu) minētie rekvizīti. Fiziskai personai, kura neveic saimniecisko darbību, šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētos rekvizītus dokumentā norāda pēc tās pieprasījuma;
  • pamatojoties uz noteikumu 8.1.apakšpunktā minēto dokumentu kopsavilkuma datiem, par darbdienas laikā attiecīgajā iestādē saņemto un iemaksāšanai kasē paredzēto skaidrās naudas summu sagatavo vienu kases ieņēmumu orderi, saskaņā ar kuru izdara ierakstu kases grāmatā.

Piemēram, pašvaldības vadītājs grāmatvedības politikā nosaka, ja darbinieks uz vietas pašvaldībā saņem samaksu skaidrā naudā par nekustamā īpašuma nodokli, tad darbinieks savā darba vietā izraksta iedzīvotājam kvīti, kas reģistrēta pašvaldībā.

Pašvaldībā par saņemto un iemaksāšanai kasē paredzēto naudas summu, pamatojoties uz dienas laikā izrakstīto kvīšu kopsavilkuma datiem (par nekustamā īpašuma nodokļa saņemšanu), sagatavo vienu kases ieņēmumu orderi un izdara ierakstu kases grāmatā.

Ir precizēts noteikumu 36.punkts, kas nosaka, ka noteikumu 8.punktā un 8.1.apakšpunktā minētajā gadījumā par saņemto skaidrās naudas maksājumu kasieris maksātājam izsniedz kases ieņēmumu ordera (kredītiestādēs, krājaizdevu sabiedrībās un Latvijas Bankā – kases iemaksu attaisnojuma dokumenta; iestādē, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, – kases ieņēmumu ordera vietā sagatavota cita dokumenta, kas apliecina skaidrās naudas maksājumu) kopiju, norakstu vai kvīti, kurā norādīti attiecīgi šo noteikumu 14.punktā vai 8.1.apakšpunktā minētie rekvizīti un kuru apliecina ar zīmogu (spiedogu, kurā norādīts uzņēmuma vai iestādes nosaukums).