Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” ar 2022.gada 1.augustu
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” ar 2022.gada 1.augustu

LR 22.06.2022. likums Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, stāsies spēkā no 2022.g. 1.augusta

Grozījumi skar divus jautājumus:

1) Nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma atelšana un atkārtota pagarinājuma piešķiršanas kārtība

Likuma 24.panta 1.2 daļa izteikta jaunā redakcijā, nosakot, ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos samaksas termiņus vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, vai noteiktajos termiņos neveic nokavētos nodokļu maksājumus, attiecībā uz kuriem pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu. Ja nodokļu administrācija ir atcēlusi lēmumu par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu, nesamaksātajai pamatparāda daļai par visu kavējuma periodu tiek aprēķināta nokavējuma nauda vispārējā kārtībā un nokavētie nodokļu maksājumi tiek piedzīti bezstrīda kārtībā.

Pants ir papildināts ar jaunu 17. daļu, nosakot, ja nepārvaramas varas radīto apstākļu izraisītajām sekām ir ilgstoša nelabvēlīga iedarbība uz nodokļu maksātāja saimniecisko darbību un tās ietekmē vai var ietekmēt Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pieņemtā lēmuma par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu izpildi, nodokļu maksātājam ir tiesības lūgt atkārtoti piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem VID administrētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar šā panta pirmo daļu vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikti īpašie atbalsta mehānismi nodokļu maksātājiem krīzes situācijas pārvarēšanai. 

2) Iestāžu saraksta paplašināšana saimnieciskās darbības konta atvēršanai

Paplašināts to iestāžu loks, kurās var reģistrēt  saimnieciskās darbības ieņēmumu konta numuru, tādejādi likuma 147.pantā, 148.panta pirmajā un otrajā daļā, trešās daļas otrajā teikumā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā, 149. un 150.pantā vārdu “kredītiestāde” (attiecīgā locījumā) aizstāts ar vārdiem “pakalpojuma sniegšanas iestāde” (attiecīgā locījumā). Likumā veikti arī citi redakcionāli precizējumi.