Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

2023.gada 26.oktobrī ir pieņemti grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas 2023.gada 14.novembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.221 (2023/221.3). Grozījumi stāsies spēkā 2024.gada 1.janvārī, dažām normām noteikti atsevišķi spēkā stāšanās un piemērošanas termiņi. 

 

Būtiskākās izmaiņas:

papildināts to personu loks, par kurām nav jāveic minimālās obligātās iemaksas;

– pagarināti minimālo obligāto iemaksu veikšanas un pārrēķinu veikšanas termiņi;

precizēta minimālo obligāto iemaksu  administrēšanas kārtība.

 

Grozījumi minimālo obligāto iemaksu veikšanā

Sākot ar 2024.gada 1.janvāri, minimālās obligātās iemaksas neveic ne tikai par notiesāto, kas nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, bet arī par apcietināto personu, kura nodarbināta, atrodoties izmeklēšanas cietumā (izolatorā).

To personu loks, par kurām nav jāveic minimālās obligātās iemaksas, papildināts ar personu (bērnu) līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

Pagarināts termiņš, kādā pašnodarbinātajam ir pienākums veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu, – līdz 23.oktobrim.

No trim uz septiņiem mēnešiem (pēc kalendāra gada beigām) pagarināts termiņš, kurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pārrēķina minimālās obligātās iemaksas, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam. Darba devējs un pašnodarbinātais par iepriekšējā gada laikā pārmaksātajām minimālajām obligātajām iemaksām saņems informāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā katru gadu pēc 31.jūlija.

 Noteikta veicamo minimālo obligāto iemaksu minimālā summa, līdz kādai VSAA par šīm iemaksām neziņo Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Sākot ar 2024.gada 1.janvāri, ja darba devējam vai pašnodarbinātajam par ceturksni aprēķināto vai par taksācijas gadu pārrēķināto minimālo obligāto iemaksu kopējais apmērs nepārsniedz 5 eiro, VSAA par šīm iemaksām VID var neziņot.

Turpmāk VSAA, veicot minimālo obligāto iemaksu pārrēķinu pēc kalendāra gada beigām, pārrēķina minimālās obligātās iemaksas par trim taksācijas gadiem (pārrēķinu VSAA pirmo reizi veic līdz 2024.gada 31.jūlijam).

 

Citi grozījumi

Ja darba samaksu veic persona, kura darba devējam ir tieši nodevusi pilnīgu vai daļēju līgumsaistību izpildi par būvdarbu saistībā ar ēku būvniecību vai specializēto būvdarbu veikšanu, atbilstoši Darba likuma 75.2 pantam pienākums samaksāt un uzskaitīt darbaspēka nodokļus ir tai pašai personai, kas izmaksā darba samaksu darbiniekiem.

Izslēgts likuma 16.1 pants, kurš noteica maksātāju atbildību

Turpmāk VID, veicot nodokļu revīziju (auditu), darba devēja atbildību par darbinieku ienākumu nepilnīgu uzrādīšanu un nodokļu ieturēšanu noteiks saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 32.panta 5.1 un 5.2 daļu.