Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2018.gada 10.aprīlī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.205 “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju””, kas 2018.gada 1.aprīlī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.73 (6159) un stājas spēkā 2018.gada 13.aprīlī (turpmāk – grozījumi)

Lai pilnveidotu grāmatvedības kārtošanas normatīvo regulējumu, noteikumos ir veikti šādi būtiskākie grozījumi:

  1. Saskaņā ar likumā “Par grāmatvedību” noteikto grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī. Uzņēmuma saimniecisko darījumu esamību apliecina ārēji un iekšēji attaisnojuma dokumenti, un tajos iekļautā informācija ir pamats ierakstiem grāmatvedības reģistros.

Tā kā konstatētas neskaidrības noteikumos attiecībā uz attaisnojuma dokumenta saimnieciskā darījuma aprakstā un pamatojumā norādāmo informāciju, kā arī secināts, ka prasība uz attaisnojuma dokumenta norādīt ieraksta kārtas numuru ir novecojusi, grozījumi paredz precizētas informācijas sniegšanas prasības attaisnojuma dokumentiem:

1.1. papildināts noteikumu 7.3 punkts, minot konkrētus piemērus darījumiem ar akcīzes precēm;

1.2. svītrots noteikumu 8.punkta otrais teikums, kas noteica prasību uz papīra formā sagatavota attaisnojuma dokumenta norādīt ieraksta kārtas numuru;

1.3. noteikumi papildināti ar 41.2.apakšpunktu, kurā noteikts, ka uzņēmums grāmatvedības organizācijas dokumentos var noteikt kārtību, kādā uzņēmums sagatavo ārējos un iekšējos attaisnojuma dokumentus (piemēram, dokumenta saturu, formu un sagatavojamo eksemplāru skaitu).

  1. Atsauces uz preču ražošanas vai pakalpojuma faktisko izdevumu jeb pašizmaksas kalkulāciju ir ietvertas vairākos normatīvajos aktos (piemēram, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, likumā “Par nodokļiem un nodevām”, Pievienotās vērtības nodokļa likumā u.c.). Minētā informācija ir svarīga arī uzņēmumu vadītājiem lēmumu pieņemšanā, tomēr pašlaik normatīvajos aktos nav noteikta kārtība, kādā tā sagatavojama vai kas šo kārtību ir tiesīgs noteikt.

Ņemot vērā minēto, noteikumi papildināti ar 41.1.apakšpunktu un 68.1 punktu, kuros noteikts, ka uzņēmums, ja nepieciešams, var izstrādāt grāmatvedības organizācijas dokumentu, kas nosaka kārtību, kādā uzņēmuma grāmatvedībā aprēķina pārdotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu faktisko pašizmaksu un sagatavo saražotās produkcijas vienības vai sniegtā pakalpojuma faktisko izdevumu kalkulāciju. Šādā gadījumā grāmatvedības kontroles sistēmas ietvaros pārbauda šo aprēķinu pareizību.

  1. Grāmatvedības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos ir noteikts, ka inventarizācija uzņēmumā ietver tā īpašumā esošo objektu apjoma noteikšana dabā, kas savukārt ietver šo objektu daudzuma un kvalitātes novērtēšanu. Tomēr praktiski ir iespējamas situācijas, kad attiecīgais objekts nav pieejams. Neskatoties uz to, ka šobrīd normatīvie akti paredz inventarizācijas sarakstus sagatavot vismaz divos eksemplāros, praksē konstatētas situācijas, kad nav lietderīgi sagatavot vairākus inventarizācijas saraksta eksemplārus (oriģinālus). Ņemot vērā minēto, veikti šādi grozījumi:

3.1. noteikta kārtība, kāda jāievēro, ja inventarizācijas veikšanas brīdī kāda no inventarizējamām vienībām nav pieejama apjoma noteikšanai dabā:

  • noteikumi papildināti ar 60.punktu, kurā noteikts, ka uzņēmuma vadītājs inventarizācijas instrukcijā var paredzēt kārtību, kādā dokumentē faktu, ka vienība nav pieejama;
  • noteikumi papildināti ar 59.1 punktu, saskaņā ar kuru uzņēmums var sagatavot atsevišķu inventarizācijas sarakstu vai citu attaisnojuma dokumentu par lietām vai to kopumu, kas inventarizācijas laikā nav pieejams;

3.2. atkāpjoties no prasības par vairāku inventarizācijas saraksta eksemplāru sagatavošanu, noteikumu 59.2 punktā ir noteikts, ka inventarizācijas komisijai atļauts sagatavot tikai vienu inventarizācijas sarakstu;

3.3. noteikumi papildināti ar 50.1, 50.2, 66.1 un 81.punktu, kas paredz precizētus un atvieglotus inventarizācijas noteikumus, nodrošinot uzkrāšanas principu Valsts ieņēmumu dienesta administrēto valsts budžeta ieņēmumu uzskaitē, un kuri būs piemērojami ar 2021.gada 1.janvāri.

 

2018.gada aprīlī
Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde