Kas jauns noteikumos par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu
Kas jauns noteikumos par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu

Ministru kabineta 2023.gada 18.aprīļa noteikumi Nr.193 “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu”” – spēkā no 21.04.2023.

 

Noteikumi papildināti ar 6.7 punktu, nosakot, ka  Zvērināts tiesu izpildītājs neveic kreditora pretenziju pamatotības izvērtējumu, ja kreditors nav iemaksājis zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā amata atlīdzību kreditora pretenziju pamatotības izvērtēšanai (noteikumu 6.4 punkts).

Ja neviens no kreditoriem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav iemaksājis atlīdzību kreditora pretenziju pamatotības izvērtēšanai, zvērināts tiesu izpildītājs pārtrauc bezmantinieku mantas atsavināšanu un nodod to šo noteikumu 14.punktā minētajai institūcijai, ja tas ir nekustamais īpašums, vai Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID), ja kustamā manta, vai rīkojas šo noteikumu 105.punktā ​noteiktajā kārtībā, ja bezmantinieku manta ir pamatkapitāla daļas (akcijas).

Papildināta 137.punkta redakcija, nosakot, ka rīcībai ar bezmantinieku mantā ietilpstošu nekustamo īpašumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā un kuram Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā mantojuma masas atstājējs reģistrēts ar statusu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, zvērināts tiesu izpildītājs ieved lietu par bezmantinieku mantu arī pēc VID iesniegta lūguma atbilstoši VID  rīcībā esošajai informācijai par lietām par bezmantinieku mantu, kurās pabeigšanas brīdī visu kreditoru pretenzijas nav segtas vai tās nav segtas pilnībā un notariālais akts par mantojuma lietas izbeigšanu taisīts līdz 2022.gada 1.janvārim. Noteikumos veikti arī citi grozījumi un papildinājumi.