Nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā
Nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā
  • Ar Rīgas domes 2022.gada 9.novembra saistošajiem noteikumiem RD-22-173-sn “Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā” no 2023.gada 1.janvāra Rīgā ir ieviesta pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu (turpmāk – nodeva).
  • Nodevas mērķis ir gūt papildu līdzekļus tūrisma jomu atbalstošu vai tūrisma infrastruktūru attīstošu projektu realizācijas veicināšanai un Rīgas kā pilsētas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai. Nodevas likme par katru atpūtnieka vai tūrista pavadīto nakti tūristu mītnē ar 2023.gada 1.novembri ir 0,89 eiro, bet ne vairāk kā 8,90 eiro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku tūristu mītnē.
  • Nodevas maksātāji ir personas, kuras Rīgas tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu, tajā skaitā personas, kas tūristiem izīrē dzīvojamās telpas, ja uz minēto situāciju nav attiecināms Dzīvojamo telpu īres likuma regulējums.
  • Nodevas maksātājs iekasē nodevu no mītnē uzņemtiem atpūtniekiem un tūristiem (nodeva nav maksājama par personām, kas apmeklētajā vietā veic algotu darbu).

 

Attaisnojuma dokumenti

  • Saņemto samaksu par mītnē uzņemtiem atpūtniekiem un tūristiem apliecina ar darījumu apliecinošu dokumentu (t. i., čeku vai kvīti), kam jāsatur Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” noteiktie rekvizīti.
  • Attaisnojuma dokumentos (t. i., čekā vai kvītī) nodevas apmērs jānorāda atsevišķā čeka pozīcijā.

 

Nodevas uzrādīšana grāmatvedībā

Nodevas maksātājam ir pienākums līdz katra kalendāra mēneša 20.datumam ar e-pakalpojuma starpniecību Rīgas domes portālā iesniegt pārskatu par tūristu mītnē iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu.

! Šis pārskats ir uzskatāms par nodokļu deklarāciju, un, pamatojoties uz šo grāmatvedības attaisnojuma dokumentu, tiek izdarīti ieraksti grāmatvedības reģistros. 

Saskaņā ar šajā pārskatā uzrādīto informāciju nodevas maksātajam vienlaikus rodas debitoru parāds (atpūtnieki un tūristi) un kreditoru parāds (Rīgas valstspilsētas pašvaldība) aprēķinātās nodevas apmērā.

Nodevas maksātājs, iekasējot nodevu no mītnē uzņemtiem atpūtniekiem un tūristiem, ar saņemto naudu grāmatvedības reģistros dzēš debitoru parādu. 

Nodevas maksātājs, iemaksājot saņemto naudu Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā par iepriekšējo ceturksni aprēķināto nodevu, dzēš saistības pret kreditoru – Rīgas valstspilsētas pašvaldību.

 

Pievienotās vērtības nodoklis

Nodeva, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 35.panta trešajā daļā noteikto, ir saistīta ar konkrēta pakalpojuma sniegšanu, tādējādi to iekļauj pakalpojuma vērtībā un apliek ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Vairāk informācijas: Rīgas domes saite https://pip.riga.lv/turisma-nodeva/