Par Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta”

Informējam, ka 2021.gada 31.augustā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.590 “Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta” (turpmāk – noteikumi), kas 2021.gada 2.septembrī ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.169 (2021/169.6) un stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

 

2022.gada 1.janvārī zaudēs spēku Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.583 “Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta” (turpmāk – MK noteikumi Nr.583).

 

Noteikumi izstrādāti, lai pilnveidotu pašreizējo normatīvo regulējumu par grāmatvedības kārtošanu, to saskaņojot ar jaunajā Grāmatvedības likumā noteikto pilnvarojumu.

 

Noteikumos saglabāts MK noteikumos Nr.583 ietvertais regulējums par:

  • mantas un saistību novērtēšanu uzņēmuma struktūrvienības darbības izbeigšanas gadījumā;
  • atbrīvojumu novērtēt atbilstoši tīrajiem (neto) pārdošanas ieņēmumiem lietas, kas ir tādu individuālo komersantu, individuālo uzņēmumu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību, politisko partiju un reliģisko organizāciju īpašumā, kuru darbība tiek izbeigta.

 

Noteikumos nav iekļauts MK noteikumu Nr.583 8.punkts, kurš zaudējis aktualitāti, jo peļņas vai zaudējumu aprēķins netiek izmantots par pamatu uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošanai.

 

Būtiskākie papildinājumi:

  • mantas un saistību novērtēšanas kārtība attiecināta arī uz darbības izbeigšanu maksātnespējas procesa gadījumā (šobrīd tikai likvidācijas gadījumā);
  • papildināts to gadījumu skaits, uz kuriem noteikumi neattiecas:

− beidz pastāvēt pašvaldības vai budžeta iestāde;

− tiek izbeigta tāda uzņēmuma darbība, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ierakstā;

  • sīki izskaidrota kārtība, kādā manta un saistības novērtējamas un atspoguļojamas slēguma finanšu pārskata bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā;
  • iekļauts skaidrojums par to, ko norāda likvidācijas slēguma finanšu pārskata aktīvā un pasīvā:

− bilances aktīva posteņos norāda mantas atlikumu, ja tāds ir;

− bilances pasīva postenī “Likvidācijas kapitāls” – summu, kas atbilst mantas atlikumam un kas ir pamats atlikušās mantas sadales plāna sagatavošanai un likvidācijas kvotas aprēķināšanai;

  • skaidrībai iekļautas atsauces uz Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” konkrētiem punktiem, kas nosaka mantas un saistību novērtēšanas un slēguma finanšu pārskata sagatavošanas kārtību.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde