Par Ministru kabineta noteikumiem “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai”

Informējam, ka 2021.gada 14.septembrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.625 “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai” (turpmāk – noteikumi), kas 2021.gada 20.septembrī ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.181 (2021/181.4) un stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Venlaicīgi, ar 2022.gada 1.janvāri zaudēs spēku Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.584).

Noteikumi izstrādāti, lai pilnveidotu pašreizējo normatīvo regulējumu par grāmatvedības kārtošanu, to saskaņojot ar jaunajā Grāmatvedības likumā noteikto pilnvarojumu.

 

Būtiskākās izmaiņas:

Par kases ieņēmumu un kases izdevumu orderiem

 • kases ieņēmumu ordera un kases izdevumu ordera vietā var sagatavot arī dokumentu ar citu nosaukumu, ja tas atbilst noteikumu prasībām par kases ieņēmumu ordera un kases izdevumu ordera sagatavošanu;
 • atvieglojumi prasībām par kases ieņēmumu ordera un kases izdevumu ordera parakstīšanu – paraksta tikai kasieris (šobrīd arī uzņēmuma vadītājs un atbildīgais grāmatvedis);
 • kases ieņēmumu orderos un kases izdevumu orderos, kas tiek sagatavoti elektroniski, izsniedzamā vai saņemamā summa jānorāda tikai ar cipariem (šobrīd – ar vārdiem un cipariem);
 • kases ieņēmumu orderī – ja skaidras naudas maksātājs ir fiziskā persona, kas pārstāv uzņēmumu, tad jānorāda arī pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs;
 • kases izdevumu orderī – gadījumā, kad dienas laikā saņemtā nauda tiek nodota inkasatoram, kasieris pats naudu iemaksā kredītiestādē, tiek mainīti naudas nomināli, var nenorādīt ziņas par naudas saņēmēju, tā vietā pievienojot iemaksu apliecinošu dokumentu (piemēram, čeku);
 • kases izdevumu orderī – ja naudu saņēmēja vietā saņem pilnvarotā persona, tad orderī jānorāda šīs personas vārds, uzvārds, personas kods un atsauce uz pilnvarojumu;
 • budžeta iestādēm kases ieņēmumu ordera vietā atļauts sagatavot ieņēmumu sarakstu par skaidras naudas saņemšanu no vienveidīgiem maksājumiem (piemēram, bibliotēku ieņēmumi par kopēšanas pakalpojumiem);
 • ja skaidras naudas maksātājs vai saņēmējs ir uzņēmuma darbinieks, kases ieņēmumu orderī un kases izdevumu orderī darbinieka personas kodu var nenorādīt;
 • kases izdevumu orderī kasiera paraksts nav obligāts, ja uz attaisnojuma dokumenta, kas orderī norādīts, kā izmaksas pamatojums (piemēram, izmaksu saraksts, iesniegums, rēķins) ir uzņēmuma vadītāja apliecinājums naudas izsniegšanai;
 • elektroniski sagatavotiem kases ieņēmumu un izdevumu orderiem var piešķirt ne tikai kārtas numuru, bet arī unikālu identifikācijas numuru, ar kuru tas reģistrēts grāmatvedības datorprogrammā.

 

Par kases grāmatu

 • noteikts, ka kases grāmata ir grāmatvedības reģistrs un tādējādi uz tās kārtošanu attiecināmas visas grāmatvedības reģistru kārtošanas un glabāšanas prasības;
 • ja kases grāmatu kārto elektroniski, tad var būt viena kases grāmata, kurā atsevišķi uzskaitīti ieņēmumi un izdevumi euro un atsevišķi – citās valūtās;
 • nav pārņemtas MK noteikumu Nr.584 prasības, kas zaudējušas aktualitāti, piemēram:
 • kasiera pienākumu uzskaitījums, sākot pildīt pienākumus;
 • detalizēts skaidrojums par kases grāmatas kārtošanu gan papīra reģistra veidā, gan elektroniski;
 • prasība par to, ka papīra reģistra veidā kārtotai kases grāmatai jābūt ar noplēšamām ielikuma lapām, caurauklotai un apliecinātai ar uzņēmuma vadītāja parakstu;
 • aizliegums uzdot kasiera un atbildīgā grāmatveža pienākumus pildīt vienai un tai pašai personai.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde