VID Informatīvais materiāls Par grozījumiem likumā “Par grāmatvedību”

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2019.gada 17.oktobrī Saeimā ir pieņemts likums “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”, kas 2019.gada 5.novembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.224 un stājas spēkā 2019.gada 19.novembrī.

Likumā “Par grāmatvedību” veikti grozījumi, papildinot to ar normām, kas nosaka administratīvo atbildību grāmatvedības jomā un kompetenci sodu piemērošanā.

Grozījumi veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.februāra rīkojumu Nr.38 “Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju”, kas noteica nozaru ministrijām sadarbībā ar institūcijām, kuras šobrīd piemēro administratīvos sodus, izvērtēt visus to kompetencē esošos Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos administratīvos pārkāpumus un, aktualizējot tos atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, iekļaut nozares atbilstošajos likumos.

Grozījumu mērķis ir panākt, lai uzņēmumos tiktu ievērotas un izpildītas grāmatvedības jomu regulējošās normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Saskaņā ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas plānu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 155.1, 155.2 un 166.6 pantā minētie administratīvie pārkāpumi un par tiem piemērojamie sodi ietverti likumā “Par grāmatvedību”.

Likums “Par grāmatvedību” papildināts ar VI nodaļu, kas nosaka attiecīgajam uzņēmuma vadītājam:

1) administratīvo atbildību par šādiem pārkāpumiem grāmatvedības jomā:

– par kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu;

– par grāmatvedības kārtošanas prasību, gada pārskatu iesniegšanas termiņu neievērošanu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu gada pārskatu iesniegšanu;

– par attaisnojuma dokumentu lietošanas kārtības neievērošanu;

– par preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu lietošanas kārtības neievērošanu;

2) kompetenci sodu piemērošanā:

– administratīvā pārkāpuma procesu par likuma “Par grāmatvedību” VI nodaļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests;

– administratīvā pārkāpuma procesu par grāmatvedības kārtošanas prasību un gada pārskatu iesniegšanas termiņu neievērošanu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu gada pārskatu iesniegšanu, ja tos izdarījusi politiskā organizācija (partija), veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Paredzēti šādi sodi:

– brīdinājums;

– naudas sods.

Grozījumi likumā “Par grāmatvedību” stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

 

Informāciju sagatavoja Valsts ieņēmumu dienests