VID – Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos saistībā ar slēguma finanšu pārskatu un par gada pārskata pielikumā uzrādāmo informāciju
VID – Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos saistībā ar slēguma finanšu pārskatu un par gada pārskata pielikumā uzrādāmo informāciju

Valsts ieņēmumu dienests savā Informatīvā materiālā 01.03.2022. Informē, ka 2022.gada 22.februārī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.131 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”” (turpmāk – noteikumi Nr.775) un Ministru kabineta noteikumi Nr.130 “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”” (turpmāk – noteikumi Nr.399), kas 2022.gada 24.februārī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.39 (2022/39.5) un stājas spēkā 2022.gada 25.februārī.

 

Noteikumu Nr.775 grozījumu mērķis:

 • papildināt noteikumus atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajam, kas paredz, ka vidējām un lielām sabiedrībām finanšu pārskata pielikumā jāsniedz detalizēta informācija par pētniecības un attīstības izmaksām;
 • saskaņot noteikumus ar Grāmatvedības likuma un Komerclikuma spēkā esošo regulējumu.

 

Noteikumos Nr.775 veikti šādi būtiskākie grozījumi:

 1. Noteikumi papildināti ar 203.1punktu, kas paredz, ka lielas un vidējas sabiedrības finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju par:
  • bilancē iekļautām (kapitalizētām) attīstības izmaksām;
  • izdevumos norakstītām pētniecības un attīstības izmaksām;
  • pētniecībā un attīstībā nodarbināto vidējo darbinieku skaitu un viņiem aprēķināto atlīdzības kopsummu;
  • saņemto valsts finansējumu pētniecības un attīstības darbu veikšanai;
  • noslēgtiem līgumiem par pētniecības darbu izpildi ar citiem uzņēmumiem Grāmatvedības likuma izpratnē.
 1. Lai saskaņotu noteikumus ar Grāmatvedības likuma un Komerclikuma regulējumu, jaunā redakcijā ir izteikts noteikumu 276., 277. un 277.1 punkts, kas paredz, ka, sagatavojot slēguma finanšu pārskatu, nav jāsagatavo likvidācijas sākuma finanšu pārskats un finanšu pārskata pielikums.
 1. Veikti redakcionāli precizējumi, noteikumu tekstā aktualizējot atsauces uz jauno Grāmatvedības likumu un aizstājot vārdus “Visu veidu slēguma finanšu pārskati” ar vārdiem “Slēguma finanšu pārskati”.

 

Grozījumi noteikumos Nr.399 veikti, lai noteikumu normas saskaņotu ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteikto, kas paredz, ka vidējām un lielām sabiedrībām finanšu pārskata pielikumā jāsniedz detalizēta informācija par pētniecības un attīstības izmaksām. 

 

 1. Noteikumu pielikums, kurā noteikta finanšu pārskata elektroniskā noraksta forma, papildināts ar jaunu 8.sadaļu “Informācija par pētniecības un attīstības izmaksām “, lai sniegtu informāciju par:
 • bilancē iekļautām (kapitalizētām) attīstības izmaksām;
 • izdevumos norakstītām pētniecības un attīstības izmaksām;
 • pētniecībā un attīstībā nodarbināto vidējo darbinieku skaitu un viņiem aprēķināto atlīdzības kopsummu;
 • saņemto valsts finansējumu pētniecības un attīstības darbu veikšanai;
 • noslēgtiem līgumiem par pētniecības darbu izpildi ar citiem uzņēmumiem Grāmatvedības likuma izpratnē.

 

 1. Prasība finanšu pārskata pielikumā sniegt informāciju par pētniecības un attīstības izmaksām:
 • attiecas uz sabiedrībām, kas atbilst vidējas vai lielas sabiedrības kategorijai saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.pantu;
 • jāievēro, sagatavojot gada pārskatus un konsolidētos gada pārskatus, sākot ar 2021.gadu.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienests