Plānotas nodokļu likumdošanas izmaiņas 2024.gadā
Plānotas nodokļu likumdošanas izmaiņas 2024.gadā

Valdība atbalsta priekšlikumus nodokļu politikas izmaiņām

26.septembrī Ministru kabinets izskatīja Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024. – 2027.gadam izstrādes virzību”. Tajā sniegta informācija par paveikto darbu nodokļu politikas galveno izaicinājumu izvērtēšanā un no tā izrietošie secinājumi un politikas mērķi. Tāpat tajā ir identificēti vairāki nodokļu politikas jautājumi, kas tiek vērtēti apstiprināšanai kopā ar valsts budžetu 2024.gadam, būtiski nepalielinot nodokļu slogu uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Informatīvajā ziņojumā ietvertas dažādas iniciatīvas par iespējamām nodokļu izmaiņām, kas varētu tikt iekļautas 2024.gada valsts budžeta likumprojekta paketē. To kopējā fiskālā ietekme ir plānota 162,9 miljonu eiro apmērā.

Ziņojumā iekļauti priekšlikumi par akcīzes nodokļa pakāpeniskai pārskatīšanai, lai harmonizētu nodokļu likmes un nosacījumus starp Baltijas valstīm, tāpat azartspēļu nodokļa, mikrouzņēmumu nodokļa, dabas resursu nodokļa izmaiņām, kā arī virknei nodokļu atvieglojumu izmaiņām.

 

Būtiskākās izmaiņas nodokļu likumos no 2024.gada

 

Iespējamie grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz no 2024.gada pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem, kā arī atsevišķiem naftas produktiem, ko izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ) un brīvostās.

 

Iespējamie grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”,
ņemot vērā grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli” saistībā ar akcīzes nodokļa likmju pakāpenisku paaugstināšanu atsevišķiem naftas produktiem, ko izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ) un brīvostās.

 

Iespējamie grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas ar 2024.gadu paredz:

1) noteikt, ka kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji veic uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumus 20% apmērā no pirmstaksācijas gadā gūtās peļņas;

2) precizēt regulējumu, nosakot, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamu objektu neveido degvielas un ekspluatācijas izdevumi, kas rodas, izmantojot reprezentatīvos automobiļus, kuri ir reģistrēti uzņēmuma valdījumā vai turējumā vairāk kā 60 mēnešus.

 

Iespējamie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas ar 2024.gadu paredz:

1) noteikt, ka iekšzemes nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 euro;

2) noteikt, ka ar pievienotās vērtības nodokli neapliek biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājuma noteiktu dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās un maksu par sporta nodarbību, ko sniedz šī biedrība vai nodibinājums personām, kas nodarbojas ar sportu, ja sporta sacensību vai sporta nodarbību organizēšanas mērķis nav gūt papildu ienākumus šai biedrībai vai nodibinājumam, kā arī noteikt, ka ar pievienotās vērtības nodokli neapliek maksu par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs, kuru organizēšanas un darbības kārtība reglamentēta atbilstoši normatīvajiem aktiem izglītības jomā;

3) noteikt, ka zaudētā parāda vērtība vienam preču vai pakalpojumu saņēmējam bez pievienotās vērtības nodokļa ir 1 000 euro; preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana atbilstošajam preču vai pakalpojumu saņēmējam ir pārtraukta vismaz pirms trīs mēnešiem; ka preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pievienotās vērtības nodokļa summu par zaudēto parādu norādīt, iesniedzot jebkuru (kārtējo) pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju;

4) mainīt priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumu attiecībā uz izmaksām  reprezentatīvo automobiļu degvielas un ekspluatācijas izdevumiem, precizējot ierobežojumu attiecībā uz gadījumiem, kad reprezentatīvā automašīna ir nodokļa maksātāja nepārtrauktā īpašumā vai turējumā vismaz 60 mēnešus.

 

Iespējamie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas ar 2024.gadu paredz:

1) noteikt, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek darba devēja segto mācību maksu darbiniekam par augstākās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, ES dalībvalstu un EEZ valstu mācību iestādēs, ja vienlaikus izpildīti informatīvajā ziņojumā aprakstītie nosacījumi (proti, profesija vai attiecīgā kvalifikācija ir nepieciešama uzņēmuma saimnieciskajā darbībā; darbinieks pats veic maksājumu par augstākās izglītības iegūšanu vismaz 30% apmērā taksācijas periodā; darbinieks vismaz trīs gadus pēc studiju beigšanas ir darba tiesiskajās attiecībās ar šo darba devēju);

2) paaugstināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo apmēru veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summām no 426,56 līdz 750 euro;

3) iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir arī mikouzņēmumu nodokļa maksātājs, piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu;

4) paaugstināt līdz 3 000 euro gadā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbrīvoto palīdzību, kas sniegta no arodbiedrības, sabiedriskā labuma organizācijas vai reliģiskās organizācijas vai tās iestādes līdzekļiem;

5) attiecināt Pan-Eiropas privāto pensiju plānos veiktās iemaksas uz attaisnotajiem izdevumiem, pielīdzinot nodokļu režīmam, kas piemērojams iemaksām privātajos pensiju fondos;

6) noteikt kā pastāvīgu normu atbrīvojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa darba devēja kompensācijām saistībā ar attālinātu darbu un palielināt kompensācijas apmēru līdz 40 euro.

 

Iespējamie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredz noteikt vienu mikrouzņēmumu nodokļa likmi 25% apmērā.

 

Iespējamie grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”, kas ar 2024.gadu paredz:

1) paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi azartspēļu automātiem – par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu līdz 6 204 euro par kalendāro gadu;

2) paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi ruletei un kāršu un kauliņu spēlei (par katru galdu) līdz 33 696 euro par kalendāro gadu;

3) paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi likuma “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” 3.panta piektajā daļā minētajam objektam (interaktīvajām azartspēlēm) līdz 12 procentu apmēram no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

 

Iespējamie grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā salīdzinājumā ar spēkā esošo paredz:

1) noteikt jaunus DRN objektus:
– ogļūdeņražu ieguve;
– tekstilizstrādājumi;
– plastmasu saturoši izstrādājumi un plastmasu saturoši zvejas rīki, kam nepiemēro ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu;
– riepas, ar ko ir aprīkoti transportlīdzekļi;
– plastmasas iepakojums un kompozīta iepakojuma sastāvā esošās plastmasas daudzums, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai reģenerēts;

2) papildināt nosacījumus atbrīvojuma no DRN samaksas piemērošanai attiecībā uz iepakojumu no plastmasas un kompozīta iepakojumu, noteikt paaugstinātas DRN likmes iepakojumam no putu polistirola  un  putuplasta izejmateriāliem, kā arī noteikt DRN likmi kompozīta kartona iepakojumam kā plastmasas iepakojumam;

3) paaugstināt DRN likmes par:
– transportlīdzekļiem;
– sadzīves un bīstamo atkritumu apglabāšanu;
– dabas resursu ieguvi;

4) precizēt DRN piemērošanas kārtību par:
– daļiņu PM10 emisiju gaisā, nosakot DRN piemērošanu kopējām putekļu emisijām (PM);
– baterijām un akumulatoriem, ievērojot jaunos veidus un formulējumus;

5) atcelt atbrīvojumu vienreiz lietojamām plastmasu saturošām glāzēm.

 

Ministru kabinets uzdevis Finanšu ministrijai sagatavot minēto likumu grozījumu likumprojektus un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” ietvaros.