Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kuri stājās spēkā ar 19.jūliju
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kuri stājās spēkā ar 19.jūliju

LR 04.07.2023. likums “Par nodokļiem un nodevām”, pieņemts Saeimā 22.06.2023., spēkā no 19.07.2023.

 

Ar grozījumiem noteikts, ka nodokļu administrācijai ir pienākums sniegt kredītinformācijas birojam Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk — VID) rīcībā esošo informāciju arī par fiziskās personas  apgādībā esošo personu skaitu: grozījumi 18.panta pirmās daļas 24.punktā un 22.1 panta nosaukumā un pirmajā daļā. Minētā norma stājas spēkā 2025.gada 1.janvārī.

Papildināta likuma 37.panta 6.daļa, nosakot, ka nodokļu maksātājs, attiecībā uz kuru ir veikti šajā likumā noteiktie izpildes nodrošināšanas pasākumi vai izdots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, var iesniegt sūdzību VID ģenerāldirektoram septiņu dienu laikā, bet lēmumā konstatētas uzņēmuma pārejas gadījumā viena mēneša laikā no dienas, kad nodokļu maksātājs ir uzzinājis par izpildu darbību.

Grozījumi likuma 112., 113., 114., 115., 116. un 117.pantā efektīvai un pārskatāmai datu uzkrāšanai par norēķiniem apakšuzņēmēju ķēdēs būvdarbu līgumu izpildes ietvaros.