Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 2024.gadā
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 2024.gadā

Informējam, ka 2023.gada 7.decembrī ir pieņemti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas 2023.gada 21.decembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.247 un stājies spēkā 2024.gada 1.janvārī.

 

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (turpmāk – likums) veikti, lai:

  • pilnveidotu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) regulējumu, nosakot, ka ar PVN neapliek konkrētus pakalpojumus, kas cieši saistīti ar sportu, kā arī maksu par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs, tādējādi nodrošinot atbilstoši skaidru tiesisko regulējumu PVN jomā
  • mazinātu administratīvo slogu un veicinātu uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un pārskatītu nosacījumus reģistrētiem PVN maksātājiem attiecībā uz priekšnodokļa korekciju zaudētiem parādiem
  • samazinātu administratīvo slogu attiecībā uz PVN piemērošanas noteikumu izpildi, atbrīvojot no PVN maksāšanas tādus iekšzemes PVN maksātājus, kuru veikto ar PVN apliekamo darījumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 euro
  • noteiktu priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības par ilgstoši īpašumā vai turējumā esošu reprezentatīvu vieglo automobili.

 

Par iekšzemes PVN maksātāja reģistrācijas sliekšņa paaugstināšanu

Ar 2023.gada 7.decembra grozījumiem likumā ir noteikts, ka iekšzemes PVN maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 euro.

 

Ar PVN neapliekamie pakalpojumi

Likuma 52.panta pirmā daļa papildināta ar 14.1, 14.2 un 14.3 punktu, kas noteic, ka ar PVN neapliek:

  • biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājuma noteiktu dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās;
  • maksu par sporta nodarbību, ko sniedz šī biedrība vai nodibinājums personām, kas nodarbojas ar sportu;
  • maksu par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs, kuru organizēšanas un darbības kārtība reglamentēta atbilstoši normatīvajiem aktiem izglītības jomā.

 

Par priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumu vieglajām pasažieru automašīnām

Likuma 100.panta 1.1 daļas 2.punkts izteikts jaunā redakcijā, kurā noteikts, ka priekšnodoklis pilnībā nav atskaitāms par izmaksām, kas saistītas ar šīs daļas 1.punktā minēto automašīnu uzturēšanu – runa iet par reprezentatīvajam automašīnām UIN likuma izpratnē – (tai skaitā izmaksām par šādu automašīnu remontu un degvielas iegādi) un kas rodas 60 mēnešu periodā, skaitot no brīža, kad automašīna ir reģistrēta personas īpašumā vai turējumā.

 

Priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem

Likuma 105.pants izteikts jaunā redakcijā, paredzot šādas izmaiņas:

1) mainīts zaudētā parāda apjoms vienam debitoram no 430 uz 1000 euro bez PVN;

2) preču piegāde vai pakalpojumu sniegšanai debitoram ir pārtraukta vismaz pirms trim (līdz grozījumiem – seši) mēnešiem un nav atjaunota;

3) preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs pēc pantā minēto nosacījumu izpildes uzreiz (līdz grozījumiem – līdz pēctaksācijas gada 1. martam) nosūta debitoram – reģistrētam PVN maksātājam – informāciju par to, ka attiecīgais parāds tiek uzskatīts par zaudēto parādu;

4) debitors pēc iepriekš minētas informācijas saņemšanas PVN par nesamaksāto zaudēto parādu kā valsts budžetā maksājamo PVN norāda kārtējā taksācijas perioda PVN deklarācijā (līdz grozījumiem – līdz pēctaksācijas gada 31.jūlijam);

5) preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs pēc pantā minēto nosacījumu izpildes priekšnodokļa korekcijas par zaudēto parādu veic kārtējā taksācijas perioda PVN deklarācijā (līdz grozījumiem – pēctaksācijas gada marta vai pirmā ceturkšņa PVN deklarācijā);

6) ja debitoram ir maksātnespējas process, tad panta piemērošanai nav nepieciešams vairs zaudēto parādu pieteikt kreditoru prasījumu reģistrā;

7) jauna norma panta desmitajā daļā, paredzot iespēju atgūt zaudētā parāda PVN, ja preču piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistra un tikai pēc tam ir izpildīti visi pantā paredzētie nosacījumi;

8) jauna norma panta vienpadsmitajā daļā, paredzot sadarbības atjaunošanas gadījumā ar debitoru – fizisku personu – pienākumu preču piegādātajam vai pakalpojumu sniedzējam tajā taksācijas periodā, kurā ir atsākta sadarbība, iemaksāt valsts budžetā PVN summu par iepriekš 105.panta kārtībā veikto priekšnodokļa korekciju;

9) ja debitors tiek izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistra, tas 20 dienu laikā no izslēgšanas brīža atmaksā valsts budžetā iepriekš atskaitīto priekšnodokļa summu par nesamaksāto zaudēto parādu, iesniedzot PVN deklarāciju par pēdējo taksācijas periodu (līdz grozījumiem – iesniedzot Paziņojumu par PVN samaksu).

 

PVN samazinātās likme 12 procentu apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem

Atbilstoši grozījumiem likumā tiek noteikta PVN samazinātā likme no līdzšinējiem pieciem uz 12 procentiem tādu pārtikas produktu piegādēm 2024.gadā, kuri ir likuma pielikumā minētie svaigie augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi (piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti).

 


!!! Likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar jaunu 45.punktu, kas paredz, ka grozījumi attiecībā uz šā likuma 105.panta otrajā daļā noteikto zaudētā parāda vērtību vienam preču vai pakalpojumu saņēmējam ir attiecināmi uz tiem nodokļa rēķiniem, kas izrakstīti, sākot ar 2024.gada 1.janvāri.