Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā

LR 11.04.2022. likums “Grozījumi  Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”, pieņemts Saeimā 10.04.2022., stājās spēkā ar 12.04.2022.

Likums ir papildināts ar jaunu 11.pantu, kas nosaka juridisko personu tiesības ziedot finanšu līdzekļus vai mantu vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai:

• noteiktas iespējas biedrībām un nodibinājumiem dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai mantu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam, arī tad, ja to statūtos šāda iespēja nav paredzēta;

• atvieglo biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatdarbība nav atbalsta sniegšana, administratīvās prasības attiecībā uz pārskatu sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk tekstā – VID), ja tās vāc ziedojumus un dāvinājumus un nodod tos Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam;

• noteikta speciālā kārtība ziedojumu veikšanai Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam valsts kapitālsabiedrībai – publiskas personas kapitālsabiedrībai, kapitālsabiedrībai, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrībai, kurā vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus. Valsts kapitālsabiedrības patstāvīgi pieņem lēmumu kam ziedot, taču uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu ziedotājiem var piemērot tikai tādā gadījumā, ja ziedo sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm utt. Atvieglojumu ziedotājiem piemēro saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.pantu.  Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro tādai preču piegādei, kuras ietvaros reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs uz savstarpēji noslēgta līguma vai preču nodošanas un pieņemšanas akta, vai cita darījumu apliecinoša dokumenta pamata preces bez maksas piegādā sabiedriskā labuma organizācijai, kas:

1) šīs preces eksportē no ES humānās palīdzības un labdarības ietvaros, lai sniegtu vispārēju atbalstu Ukrainas sabiedrībai;

2) šīs preces piegādā citas ES dalībvalsts atzītai struktūrai, kura tās nodod kā humāno palīdzību vai ziedojumus Ukrainas sabiedrībai.

Ukrainas civiliedzīvotājam, uzsākot darba tiesiskās attiecības, ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, kas netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.