Informatīvais materiāls par likumu “Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2018.gada 13.decembrī Saeimā ir pieņemts likums “Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”, kas 2018.gada 19.decembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.249 (6335) un stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (turpmāk – likums) ir papildināts ar jaunu 6.1 pantu “Nodoklis no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā”.

Atbilstoši Direktīvai 2016/1164 ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību likums tiek papildināts ar noteikumiem par kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem (turpmāk – KĀS), nosakot Latvijas nodokļa maksātājam pienākumu maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli arī par ārvalstu sabiedrības, kurā nodokļu maksātājam ir būtiska līdzdalība, peļņas daļu, ja ārvalsts sabiedrības peļņa ir gūta veicot neīstus darījumus, kuru  iemesls ir nodokļu priekšrocību gūšana.

Likuma 6.1 pants ir saistošs uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem, kuri kopā ar saistītajām personām kontrolē vienu vai vairākas sabiedrības ārvalstīs, kurās tiem ir būtiska līdzdalība, ja šīs ārvalsts sabiedrības peļņa ir gūta veicot neīstus darījumus, kuru iemesls ir nodokļu priekšrocību gūšana. Likuma 6.1 pantā iekļautās normas ir vērstas pret nodokļu bāzes samazināšanu un attiecas tikai uz ienākumiem, kas ir mākslīgi novirzīti ārvalstu sabiedrībai, kuras izveidošanas objektīvais iemesls ir nodokļu priekšrocību gūšana.

Likuma 6.pantā noteikts, ka atbilstošas ārvalstu sabiedrības darījumos (veikti nodokļu priekšrocību gūšanai, t.i., kuru rezultātā ārvalsts sabiedrības peļņai netiek uzlikts nodoklis vai arī gūtā peļņa ir atbrīvota no aplikšanas ar nodokli), gūto peļņu iekļauj Latvijas nodokļu maksātāja ar nodokli apliekamajā bāzē. Likuma 6.1 panta trešajā daļā ir noteikta arī tieša vai netieša (kopā ar saistītajām personām) līdzdalība – vairāk kā 50 procenti no kapitāla vai balsstiesībām, vai tiesības saņemt vairāk kā 50 procentus no KĀS peļņas. KĀS noteikumi ir piemērojami, ja pastāvot minētajai līdzdalībai ārvalstu sabiedrības peļņai tās rezidences valstī netiek uzlikts nodoklis vai šī peļņa ir atbrīvota no nodokļa, vai arī ienākumam, kurš ir mākslīgi novirzīts uz ārvalstu sabiedrību, tiek uzlikts zems nodoklis. Piemērojot likuma 6.1 pantu par līdzdalību nav uzskatāma tādas sabiedrības akciju turēšana, kuras tiek kotētas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts regulētajā tirgū.

Ņemot vērā, ka KĀS noteikumi tiks piemēroti dažādās ārvalstīs izveidotām sabiedrībām, un katrā valstī uzņēmumu (juridisko veidojumu) formas var būt atšķirīgas, likuma 6.1 panta trešajā daļā ir ietverts visaptverošs paplašināts KĀS jēdziens, kas atrunā, ka ārvalstu sabiedrības ir gan juridiskas personas, gan arī ar līgumu saistītu personu grupa vai aktīvu kopums, kas saskaņā ar līgumu ir nodoti citas personas pārvaldībā (piemēram, trasti, ieguldījumu sabiedrības, personālsabiedrības u.c.).

Likuma 6.1 panta astotajā daļā ir ietverta norma, kas nosaka izņēmumu no KĀS noteikumiem. Tas paredz, ka minētais pants nav piemērojams attiecībā uz KĀS sabiedrībām, kuru peļņa nepārsniedz 750 000 EUR un ienākumi, kas nav gūti no tirdzniecības, nepārsniedz 75 000 EUR. Tātad izņēmums atļauj nevērtēt pēc KĀS kritērijiem mazas ārvalstu sabiedrības, tomēr izņēmums neattiecas uz sabiedrībām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas normatīvajos aktos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās.

Pārskata gadā gūto ārvalsts sabiedrības peļņu ietver nodokļu maksātāja pārskata gada pēdējā mēneša uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā.