Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā partnerību reģistrējušām personām
Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā partnerību reģistrējušām personām

Valsts ieņēmumu dienests savā 24.11.2023. informatīvajā materiālā paziņo, ka 2023.gada 9.novembrī Saeimā pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas 2023.gada 22.novembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.226 (2023/226.10) un stājas spēkā 2024.gada 1.jūlijā.

 

Izmaiņas attiecas uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu to personu ienākumiem, kurām Fizisko personu reģistrā ir reģistrēta partnerība. [1]

 

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normās veiktas izmaiņas attiecībā uz personām, kurām Fizisko personu reģistrā ir reģistrēta partnerība:

  • par aizdevumiem, kas izsniegts, lai segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus, kā arī tuvinieka izsniegta aizdevuma nepielīdzināšanu ienākumam;
  • noteikti ar nodokli neapliekami ienākumu veidi, (piemēram, papildpensijas kapitāls, kas veidojies no personas, ar kuru ir partnerība, veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos, fiziskas personas dāvanas, ja tās dāvinājusi persona, ar kuru ir partnerība, u. c.);
  • nodokļa atbrīvojums piemērojams ienākumam no nekustamā īpašuma atsavināšanas, tostarp dāvinājumiem;
  • attiecībā uz attaisnoto izdevumu piemērošanu par kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, tai skaitā interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem, par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām;
  • noteikti gadījumi, kad nodokļa atvieglojumi attiecināmi arī par personas uzturēšanu;
  • noteikti atsevišķi gadījumi par informācijas/dokumentu sniegšanu (uzrādīšanu) Valsts ieņēmumu dienestam (piemēram, paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām par taksācijas gadā fiziskajai personai samazinātajām vai dzēstajām aizdevuma (kredīta) saistībām, kuras nodrošinātas ar nekustamā īpašuma hipotēku, dokumentiem par tiesībām uz atvieglojumiem, attaisnotajiem izdevumiem, kas iesniedzami kopā ar gada ienākumu deklarāciju, arī gadījumos, kad Valsts ieņēmumu dienests nosaka personiskajām vajadzībām saistīto izdevumu novērtējumu).

 


[1] Attiecas uz personām, par kurām Fizisko personu reģistrā ir iekļautas Fizisko personu reģistra likuma 11.panta pirmās daļas 36.punktā noteiktās ziņas.