Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2023.gadu – pēc Finanšu ministrijas un VID informācijas
Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2023.gadu – pēc Finanšu ministrijas un VID informācijas

Darbaspēka nodokļu izmaiņas

  2021 2022 2023
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) vispārējā likme, tai skaitā: 34,09% 34,09% 34,09%
– darba devēja likme 23,59% 23,59% 23,59%
– darba ņēmēja likme 10,5% 10,5% 10,5%
VSAOI maksimālais apmērs, eiro gadā 62 800 78 100 78 100

Solidaritātes nodokļa likme

25% 25% 25%
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes
– ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā 20% 20% 20%
– ienākumiem no 20 004 līdz 78 100 eiro gadā (līdz 62 800 eiro 2021.gadā) 23% 23% 23%
– ienākumiem virs 78 100 eiro gadā (virs 62 800 eiro 2021.gadā) 31% 31% 31%
Ar IIN neapliekamais minimums (NM)
Maksimālais NM, eiro mēnesī 300 350
(no 01.01.2022.)

500
(no 01.07.2022.)

500
– ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo NM, eiro mēnesī 500 500 500
– ienākumi, virs kuriem nepiemēro NM, eiro mēnesī 1 800 1 800 1800
Atvieglojums par apgādībā esošu personu, eiro mēnesī 250 250 250
Neapliekamais minimums pensionāriemeiro mēnesī 330 350
(no 01.01.2022.)

500
(no 01.07.2022.)

500
Minimālā algaeiro mēnesī 500 500 620

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Līdz 2023.gada 31.decembrim tiek saglabāts likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumos noteiktais IIN režīms autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem. Attiecīgi līdz 2023.gada 31.decembrim autoratlīdzību saņēmējiem, kuriem autoratlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, bet nodokļus (IIN un VSAOI) par viņiem nomaksās ienākuma izmaksātājs, ieņēmumiem līdz 25 000 eiro piemērojot IIN likmi 25% apmērā, bet ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro – IIN likmi 40% apmērā. Ieturētie IIN ieņēmumi tiek sadalīti šādi: VSAOI – 80% un IIN – 20%.

 

Akcīzes nodoklis

Saskaņā ar likumā “Par akcīzes nodokli” noteikto ar 2023.gada 1.janvāri tiek palielinātas akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem:

  • cigaretēm minimālais akcīzes nodokļa līmenis no 128,40 eiro uz 135,90 eiro par 1000 cigaretēm, specifiskais nodoklis pieaug no 98 eiro uz 104 eiro par 1000 cigaretēm un procentuālā nodokļa likme no maksimālās mazumtirdzniecības cenas (ad valorem) ir 15%.;
  • cigāriem un cigarillām no 115,20 eiro uz 126,70 eiro par 1000 gab.;
  • smēķējamai tabakai un tabakas lapām no 85,90 eiro uz 91,90 eiro par 1000 gramiem;
  • karsējamai tabakai no 207 eiro uz 218 eiro par 1000 gramiem;
  • elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām no 0,16 eiro uz 0,20 eiro par 1 ml šķidruma;
  • tabakas aizstājējproduktiem no 100 eiro uz 120 eiro par 1000 gramiem.

Skat. arī materiālu “Akcīzes nodokļa izmaiņas tabakas izstrādājumiem ar 2023.gadu“.

 

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Saskaņā ar PVN likuma regulējumu ar 2023.gada 1.janvāri spēku zaudē  normas par PVN 0 procentu likmes piemērošanu Covid-19 vakcīnas un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādēm, kā arī ar šīm vakcīnām un ierīcēm cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai.

 

Elektroenerģijas nodoklis

Saskaņā ar Elektroenerģijas nodokļa likumā noteikto ar 2023.gada 1.janvāri no elektroenerģijas nodokļa tiek atbrīvota elektroenerģija, kuru tiešā veidā izmanto elektroenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanai. Minētais elektroenerģijas nodokļa atbrīvojums ir attiecināms uz tādām elektroenerģijas ražošanas stacijām, kurās ražo elektroenerģiju, un koģenerācijas stacijām, kurās vienlaikus ražo gan elektroenerģiju, gan siltuma enerģiju. Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojums ir piemērojams, piemēram, elektroenerģijai, kas tiek izmantota ražošanas iekārtu (sūkņu, turbīnu) darbināšanai. Turklāt elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu par elektroenerģiju, kas tiešā veidā tiks izlietota elektroenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanai būs iespējams piemērot, ja elektroenerģijas ražotājs nodrošinās minētās elektroenerģijas atsevišķu uzskaiti.

Savukārt, ja elektroenerģija tiek izmantota ražošanas procesā, kura rezultātā tiek saražota tikai siltuma enerģija, kuru izmanto ūdens uzsildīšanai, telpu apsildīšanai vai gaisa dzesēšanai, elektroenerģijas nodokļa atbrīvojums nav piemērojams.

 

Finanšu stabilitātes nodeva

Ņemot vērā, ka ar 2023.gada 1.janvāri Finanšu un kapitāla tirgus komisija tiek pievienota Latvijas Bankai, finanšu stabilitātes nodevas administrēšana tiek nodota Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Līdz ar to no 2023.gada 1.janvāra nodevas maksātāju (Latvijā reģistrētas kredītiestādes un ārvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiāles Latvijā) jautājumi par nodevas nomaksu, nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un citi ar nodevas administrēšanu saistītie jautājumi jāadresē VID.

 

Grāmatvedības joma

Biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumu Nr.439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” noslēguma jautājumu 112. un 113.punktu, savā grāmatvedības uzskaitē, sākot ar 2023. pārskata gadu, būs jānodrošina, noteikumos noteiktā prasība atsevišķi norādīt saņemto ziedojumu un dāvinājumu summas skaidrā naudā un bezskaidrā naudā un pārskata gada sākumā un beigās jānorāda skaidras naudas un bezskaidras naudas atlikumi. Tām biedrībām un nodibinājumiem, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, būs  jānorāda sabiedriskā labuma guvēju skaits sadalījumā pa veidiem – fiziskas personas, objekts, teritorija.

Reliģiskām organizācijām un to iestādēm saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumu Nr.380 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” noslēguma jautājumu 98. un 100.punktu, savā grāmatvedības uzskaitē, sākot ar 2023. pārskata gadu, būs jānodrošina noteikumos noteiktā prasība atsevišķi norādīt saņemto ziedojumu un dāvinājumu summas skaidrā naudā un bezskaidrā naudā un pārskata gada sākumā un beigās uzrādīt skaidras naudas un bezskaidras naudas atlikumu, kā arī atsevišķi nodalīt ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu statūtos paredzētajiem mērķiem. Tām reliģiskajām organizācijām, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, būs jānorāda sabiedriskā labuma guvēju skaits sadalījumā pa veidiem – fiziskas personas, objekts, teritorija.

 

Finanšu ministrijas informācija, 08.12.2022.