Līdz šī gada 20.septembrim no PVN maksātāju reģistra tiks izslēgti tādi reģistrētie nodokļa maksātāji, kuri deklarācijā par pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem nebūs norādījuši nevienu darījumu

Saeima 2019.gada 20.jūnijā galīgajā lasījumā pieņēma likumu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, kas 2019.gada 2.jūlijā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.132 (6471) un stājas spēkā 2019.gada 12.jūlijā.

Valsts ieņēmumu dienests savā informatīvā materiālā uzsver šādus šādi būtiskākie grozījumus PVN likumā.

1. Par vispārīgajiem gadījumiem reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanai no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 73.panta trešās daļas norma ir papildināta ar diviem jauniem izslēgšanas apstākļiem, kas paredz Valsts ieņēmumu dienestam tiesības nevis pienākumu reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanai no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra. Minētie apstākļi ir, ja:

  • reģistrēts nodokļa maksātājs vismaz sešus iepriekšējos kalendāra mēnešus nodokļa deklarācijās nav norādījis nevienu darījumu;
  • reģistrēts nodokļa maksātājs veic visu amatpersonu nomaiņu.

 

2. Par izslēgšanas kārtību no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra

Pievienotās vērtības nodokļa likuma IX nodaļā katrs izslēgšanas apstāklis ir atrunāts atsevišķā pantā. Tādējādi, nosakot jaunus apstākļus reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanai no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, Pievienotās vērtības nodokļa likums ir papildināts ar jaunu 83.4 un 83.5 pantu, kas nosaka reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanas kārtību, iestājoties katram apstāklim atsevišķi.

Saskaņā ar noteikto kārtību Valsts ieņēmumu dienests, veicot nodokļa kontroles un administrēšanas pasākumus un konstatējot izslēgšanas apstākli, izslēgs reģistrētu nodokļa maksātāju no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra tikai tajos gadījumos, ja pēc komunikācijas ar reģistrētu nodokļa maksātāju un saņemtās informācijas izvērtējuma tiks konstatēts risks attiecībā uz nodokļa nomaksu un tā dēļ var tikt nodarīti zaudējumi valsts budžetam.

 

3. Par atkārtotu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā

Saistībā ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likuma 73.panta trešajā daļā, kas paredz divus jaunus apstākļus, kuriem iestājoties, reģistrēts nodokļa maksātājs tiek izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ir attiecīgi precizēts un papildināts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 70.pants, kas nosaka atkārtotas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā nosacījumus, ar jauniem nosacījumiem, kuriem izpildoties, nodokļa maksātājs atkārtoti tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

 

4. Par īpašā pievienotās vērtības nodokļa režīma preču importa darījumos atļaujas piešķiršanu

Lai ierobežotu īpašā pievienotās vērtības nodokļa režīma preču importa darījumos izmantošanu krāpnieciskas darbības mērķiem, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 85.panta ceturtā daļa ir izteikta jaunā redakcijā un papildināta ar nosacījumiem īpašā pievienotās vērtības nodokļa režīma preču importa darījumos atļaujas saņemšanai.

 

5. Citi grozījumi

Saistībā ar to, ka Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 20.punktā ir minēti spēkā neesoši likumi, Pievienotās vērtības nodokļa likumā norma izteikta jaunā redakcijā, kurā tiek lietota jauno apdrošināšanas jomu regulējošo normatīvo aktu terminoloģija.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar jaunu 35.punktu, kas paredz veikt vienreizēju pasākumu, lai novērstu reģistrētu nodokļa maksātāju numuru izmantošanu krāpniecības nolūkos, proti, izslēgt no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra “gulošos” komersantus, kuri nodokļa deklarācijās par pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem nav norādījuši nevienu darījumu. Tāpat minētajā pārejas noteikumu 35.punktā ir noteikts termiņš, sākot ar kuru tiek uzskatīts, ka nodokļa deklarācijas nav iesniegtas, un iestājas Valsts ieņēmumu dienesta pienākums uzsākt izslēgšanas procesu, kā arī noteikts termiņš Valsts ieņēmumu dienesta darbību veikšanai.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde