Noderīgi VID padomi “Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām” iesniegšanai
Noderīgi VID padomi “Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām” iesniegšanai

Lai gada ienākumu deklarācija tiktu aizpildīta korekti un cilvēki laikus saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina darba devējus iesniegt paziņojumus par fiziskajai personai izmaksātajām summām.

Lai nepilnīga informācija (informācijas trūkums) neradītu darbiniekiem sarežģījumus gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā, uzņēmumi, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un pašnodarbinātās personas, kuras izmaksā ienākumu cilvēkam, tiek aicinātas iesniegt paziņojumus par fiziskajai personai izmaksātajām summām. “Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām” aicinām aizpildīt un iesniegt VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti” .

Paziņojuma iesniegšanas termiņš un periods, par kuru tas jāiesniedz, kā arī aizpildīšana, dažādās situācijās var atšķirties, tādēļ esam sagatavojuši kopsavilkumu par biežāk pieļautajām kļūdām un ieteikumiem, kā tās nepieļaut.

 

Noderīgi padomi korektai paziņojuma aizpildīšanai

Lai palīdzētu aizpildīt paziņojumu pareizi, esam apkopojuši līdz šim biežāk pieļautās kļūdas un piedāvājam skaidrojumus, kā tās nepieļaut.

 • Paziņojumā jāuzrāda faktiski piemērotais, nevis piemērojamais (prognozētais) neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem;
 • ja cilvēks ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs (vai samazinātās patentmaksas maksātājs) – ir jāiesniedz paziņojums ar ienākuma veida kodu 2007 (ienākumi no citas saimnieciskās darbības) vai 2008 (ienākumi no uzņēmuma līguma). Turpretim cilvēkam, kam nav reģistrēta saimnieciskā darbība un iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāaprēķina izmaksas brīdī, norāda ienākuma veida kodu 1007 (ienākumi no citas saimnieciskās darbības). Par to, vai cilvēks ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, var pārliecināties VID publiskojamo datu bāzes sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji” (https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji-vid-registretas-juridiskas-personas-un-citas-personas) – Nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv) (https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataji-un-nodoklu-maksataju-strukturvienibu-registrs);
 • ja cilvēks nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā nav reģistrējis īres/nomas līgumu (nav paziņotā nereģistrētā saimnieciskā darbība), ienākumam piemēro 23 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi un paziņojumu iesniedz ar ienākuma veida kodu 1006 (ienākums no nekustamā īpašuma izmantošanas) vai 1009 (ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas). Par to, vai cilvēks ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs vai tam ir paziņotā saimnieciskā darbība, var pārliecināties VID publiskojamo datu bāzes sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji” (https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji-vid-registretas-juridiskas-personas-un-citas-personas) – Nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv) (https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataji-un-nodoklu-maksataju-strukturvienibu-registrs);
 • ja uzņēmums vai saimnieciskās darbības veicējs iznomā telpas no fiziskas personas, kurai ir paziņotā nereģistrētā saimnieciskā darbība (nomas līgums), 10 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi aprēķina un maksā ienākuma izmaksātājs (tas, kuram iznomā). Šādā gadījumā paziņojums ir jāiesniedz ar ienākuma veida kodu 1006 (ienākums no nekustamā īpašuma izmantošanas) vai 1009 (ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas), izvēloties periodu “mēnesis”;
 • ja fiziska persona gūst ienākumus  no uzņēmuma līguma un par šo personu ir iesniegts paziņojums ar ienākuma veida kodu 1008 (ienākumi no uzņēmuma līguma) par attiecīgo mēnesi, – paziņojums ar ienākuma veida kodu 1001 (darba alga) par šo pašu ienākumu nav jāiesniedz;
 • ja gada laikā cilvēks ir atkārtoti pieņemts darbā, jāievēro, lai nākamajā paziņojumā netiktu iekļauts periods, kas uzrādīts jau iepriekš iesniegtajos paziņojumos. Taču, ja cilvēks atkārtoti pieņemts darbā tajā pašā mēnesī (piemēram, atbrīvots un pieņemts atpakaļ tā paša gada aprīlī), – paziņojums par mēnesi, kurā izbeigtas darba attiecības, nav jāiesniedz;
 • paziņojums par Ukrainas civiliedzīvotāju jāiesniedz, ja ir piemēroti iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi un jāuzrāda ienākuma veida kods 1066 (Ukrainas civiliedzīvotāja darba alga). Ukrainas civiliedzīvotājam nav jāuzrāda ienākuma veida kods 1001 (darba alga) vai 1008 (ienākumi no uzņēmuma līguma);
 • paziņojuma ailē “Ieņēmumi” summai ir jāpieskaita arī darba devēja (no darba devēja līdzekļiem) par darbinieku veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus un iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kā arī ar nodokli neapliekamie ienākumi, par kuriem nav jāiesniedz atsevišķs paziņojums;
 • izmaksātās dividendes, kuras aprēķinātas par periodu, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, un no kurām ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, jāuzrāda paziņojumā par gadu ar ienākuma veida kodu 3011 (dividendes). Paziņojums par mēnesi ar ienākuma veida kodu 1011 (dividendes) šādā gadījumā nav jāiesniedz;
 • ja saskaņā ar tiesas spriedumā noteikto darbiniekam aprēķina un izmaksā darba algu, paziņojums (vai paziņojuma precizējums) jāiesniedz (vai jāprecizē) par periodu, par kuru darba alga aprēķināta;
 • ja izmaksā prēmiju bijušajam darbiniekam, paziņojums jāiesniedz par mēnesi, kad prēmija tika izmaksāta.

 

Plašāka informācija par paziņojuma “Par fiziskajai personai izmaksātajām summām” iesniegšanu pieejama zemāk:

Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām