Pagarināts dīkstāves pabalsta pieteikšanas termiņš uzņēmumu darbiniekiem un paplašināts tā saņēmēju loks

Turpinot pilnveidot Ministru kabineta noteikumus Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”, tajos ir noteikts ilgāks termiņš, kādā uzņēmumi var pieteikt dīkstāves pabalstu saviem darbiniekiem, kā arī noteiktas papildu darbinieku kategorijas, kas turpmāk varēs pretendēt uz dīkstāves pabalstiem.

Grozījumi nosaka, ka iesniegumu par dīkstāvi šī gada aprīlī darba devējs Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt līdz šī gada 20.maijam. Savukārt par dīkstāvi maijā iesniegumu var iesniegt līdz 31.maijam, bet par jūniju – līdz 30.jūnijam. Arī gadījumā, ja dīkstāves pabalsts par aprīli pieprasīts līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, tas tiks pieņemts un izskatīts atbilstoši šiem jaunajiem noteikumiem.

Saskaņā ar šiem grozījumiem dīkstāves pabalstam var pieteikt arī darbiniekus, kuri veic pedagoģisko vai radošo darbu valsts vai pašvaldību institūcijā vai kapitālsabiedrībā, un kuru ieņēmumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī. Lai šie darbinieki dīkstāves pabalstu varētu saņemt arī par laikposmu no 14.marta līdz 31.martam, iesniegums dīkstāves pabalstam jāiesniedz līdz 1.jūnijam.

Savukārt, lai dīkstāves pabalstu varētu saņemt arī darbinieki, kuri vienlaikus veic saimniecisko darbību un kuru ieņēmumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī, iesniegums dīkstāves pabalstam jāiesniedz līdz 25.maijam.

Precizēts arī termina “eksports” lietojums – vērtējot saņemtos iesniegumus, tiek ņemts vērā, vai krīzes skartā darba devēja īstenotā preču un pakalpojumu eksporta apjoms un preču un pakalpojumu piegādes apjoms Eiropas Savienības teritorijā 2019.gadā veido 10 % no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 euro.

Atgādinām, ka arī gadījumos, ja uzņēmums nekvalificējas dīkstāves pabalstam saskaņā ar kādu no izslēdzošajiem kritērijiem, iesniegums VID ir jāsniedz, jo, saņemot atteikumu, uzņēmuma darbinieki automātiski saņems Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto dīkstāves palīdzības pabalstu.

 

Kā uzņēmums var pieteikties dīkstāves pabalstam saviem darbiniekiem?

Iesniegumu par dīkstāves pabalstu darba devējs iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā, aizpildot tam īpaši izveidoto veidlapu. Dīkstāves pabalstu par aprīli jāpiesaka līdz šī gada 20.maijam, par maiju – līdz 31.maijam un par jūniju – līdz 30.jūnijam.

VID to izskata piecu darba dienu laikā un, ja uzņēmums atbilst visiem MK noteikumos Nr.165  minētajiem kritērijiem, piecu darba dienu laikā pārskaita dīkstāves pabalstu uz darba devēja iesniegumā norādīto darbinieku kontiem kredītiestādēs vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā par dīkstāves pabalstu izmaksu informē darba devēju, savukārt darba devējs – savus darbiniekus.

Atgādinām, ka uz dīkstāves pabalstu var pretendēt arī tie uzņēmuma darbinieki, kuri jau saņem vecuma vai izdienas pensiju, taču vienlaikus turpina darba gaitas.

Darba devējam nekavējoties jāinformē VID par dīkstāves pārtraukšanu darbiniekam, kuram piešķirts dīkstāves pabalsts, kā arī par citiem apstākļiem, kas ir pamats dīkstāves pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

Ar dīkstāves pabalstu paredzēts kompensēt neizmaksātās darba algas, sākot ar šī gada 14.martu un līdz 30.jūnijam.

Darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu, VID publicē savā tīmekļa vietnē.

 

Kā tiek aprēķināts dīkstāves pabalsta apmērs?

Vispārējā nodokļu režīmā strādājošo uzņēmumu darbiniekiem dīkstāves pabalsts tiek aprēķināts 75 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par pēdējo 6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas vai atbilstoši par darbinieka faktiski deklarētajiem datiem iepriekšējos sešos mēnešos, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.

Mikrouzņēmuma darbiniekiem dīkstāves pabalsts tiek izmaksāts 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2019.gada trešo un ceturto ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.

Personām, kuras dīkstāves laikā atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, dīkstāves pabalstu nosaka 100 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta par sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

 

Kādi ir valdības noteiktie kritēriji dīkstāves pabalsta atteikumam?  

Valdība ir lēmusi, ka dīkstāves pabalstus saviem darbiniekiem var saņemt tikai tie uzņēmumi, kuri līdz šim ir bijuši atbildīgi un godprātīgi darba devēji. Tādēļ, izvērtējot saņemtos uzņēmumu iesniegumus par dīkstāves pabalsta izmaksu, VID ir stingri jāvadās pēc kritērijiem, kas noteikti MK noteikumos Nr.165.

Aktuālā informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā saistībā ar COVID-19 izraisītajām grūtībām un iespēju tiem pieteikties pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “COVID-19”, kā arī Finanšu ministrijas tīmekļvietnē www.fm.gov.lv sadaļā “COVID-19”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto VID atbalsta tālruni COVID-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem 67120020, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.