Par ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu

Saeima 2021.gada 11.februārī galīgajā lasījumā pieņēma likuma “Par grāmatvedību” grozījumus, kas paredz ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu. Licencēšanu uzsāks 2021.gada 1.jūlijā, un licences izsniegs Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID).

 

Tāpat tiks izveidots ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju Publiskais reģistrs, kas tiks uzturēts VID tīmekļvietnē Publiskojamo datu bāzē, un tajā pakalpojuma saņēmējs varēs pārliecināties par attiecīgās personas tiesībām sniegt ārpakalpojuma grāmatveža pakalpojumus.

Pārejas perioda nosacījumi

Licencēšanas prasībām ir noteikts pārejas periods, un ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēji savus pakalpojumu bez licences varēs sniegt līdz 2023.gada 1.jūlijam – vēl divus gadus pēc licencēšanas procesa uzsākšanas.

Licenci varēs saņemt juridiskā vai fiziskā persona, kas sniedz grāmatvedības ārpakalpojumu un ir reģistrējusies VID kā likuma subjekts.

Uzņēmumam nepieciešama tikai viena licence – uzņēmumam, nevis katram grāmatvedim, kas nodarbināts uzņēmumā. Piemēram, lai uzņēmums saņemtu licenci, tikai vienai personai uzņēmumā ir jābūt atbildīgajam grāmatvedim, kas atbilst likumā noteiktajām prasībām par grāmatveža pieredzi (vismaz trīs gadu pieredze grāmatvedības jomā) un atbilstošu izglītību (ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā). Minētais atbildīgais grāmatvedis uzņēmumā var būt arī valdes loceklis, ja viņš atbilst minētajām prasībām par grāmatveža pieredzi un iegūto izglītību.

Likumā paredzēti izņēmumi attiecībā uz vecuma pensijas saņēmējiem vai tām personām, kurām līdz vecuma pensijai atlikuši seši gadi vai mazāk, kā arī studējošajiem. Piemēram, personas, kas saņem vecuma pensiju vai kurām līdz pensijai atlikuši seši gadi vai mazāk, bet ir uzkrāta atbilstoša grāmatveža pieredze, licenci varēs saņemt piecu gadu periodam, bet ne ilgāk kā līdz 2027.gada 1.jūlijam.

Tāpat, ja personai ir grāmatveža pieredze, bet nav atbilstošas izglītības, iesniedzot VID dokumentu par izglītības apguvi, licenci varēs saņemt un tā būs derīga līdz 2025.gada 1.jūlijam. Tomēr, lai licence būtu spēkā, ik gadu līdz 15.oktobrim VID būs jāiesniedz izziņa par mācību turpināšanu.

Kā saņemt licenci

Lai uzņēmums saņemtu licenci, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) no 2021.gada 1.jūlija būs pieejama speciāla tam paredzēta iesnieguma forma, kurā jānorāda atbildīgā grāmatveža (var būt arī uzņēmuma valdes loceklis) personas dati un jāpievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (diploms, apliecība), profesionālo pieredzi apliecinošs dokuments (darba līgums par personas nodarbināšanu grāmatveža vai grāmatveža palīga amatā), Iekšējā kontroles sistēma (IKS), civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

Vienlaikus attiecībā uz fiziskām personām, kuras sniedz grāmatvedības ārpakalpojumu kā saimnieciskās darbības veicējas, atšķirsies tikai VID iesniedzamo profesionālo pieredzi apliecinošo dokumentu veids, kas šajā gadījumā būs uzņēmuma līgums par grāmatvedības ārpakalpojuma nodrošināšanu.

Savukārt, ja atbildīgais grāmatvedis aiziet no darba uzņēmumā, lai licence būtu spēkā, EDS būs jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda jaunā atbildīgā grāmatveža personas dati un jāpievieno dokumenti, kas apliecina viņa profesionālo pieredzi un kvalifikāciju.

Tāpat, lai licence būtu spēkā, VID būs jāiesniedz atjaunota civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

Licences darbības termiņš

Licenci izsniegs piecu gadu periodam, un pēc tam to varēs pārreģistrēt. Par licences saņemšanu vai tās pārreģistrāciju noteikta valsts nodeva 100 eiro apmērā.

Citi būtiski nosacījumi

Papildus noteikts, ka par ārpakalpojuma grāmatvedi nevarēs būt persona, kura ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju darbībā vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu, un kura nav reabilitēta vai kurai nav noņemta vai dzēsta sodāmība, tāpat licence var tikt anulēta, ja VID konstatē būtiskus pārkāpumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde