Par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā
Par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā

Informējam, ka 2021.gada 11.novembrī ir pieņemts likums “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā”, kas 2021.gada 17.novembrī ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.224 (2021/224.1) un stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

 

Likuma mērķis

 • Nodrošināt attīstības un pētniecības izmaksu statistikas datu iegūšanu, izmantojot VID EDS sniegto informāciju
 • Nodrošināt datu iegūšanu par būvniecības pakalpojumu sniegšanu, izmantojot VID EDS sniegto informāciju
 • Saskaņot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un Komerclikumā noteiktās gada pārskatu publicēšanas prasības
 • Pilnveidot finanšu pārskatu posteņu atzīšanas un novērtēšanas prasības

 

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (turpmāk – likums) veiktas šādas būtiskākās izmaiņas.

 

 1. Papildināts likuma 53.pants, nosakot, ka vidējām un lielām sabiedrībām ir obligāts pienākums finanšu pārskatu pielikumā sniegt detalizētu informāciju par attīstības un pētniecības izmaksām. Prasība attiecināma uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2021. pārskata gadu.

 

Piemērs

SIA “X” ir vidēja sabiedrība, kurai katru gadu veidojas izmaksas, kas tieši attiecināmas uz attīstības pasākumiem. 2022.gada 15.februārī SIA “X” iesniedz gada pārskatu par 2021.gadu un finanšu pārskata pielikumā sniedz detalizētu informāciju par attīstības izmaksām.

 

 1. Papildinātas likuma 2. un 3.pielikumā noteiktās peļņas vai zaudējumu aprēķinu shēmas ar jaunu posteņa “Neto apgrozījums” apakšposteni, kurā uzņēmumiem būs iespēja norādīt ieņēmumus no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem. Prasība attiecināma uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2021. pārskata gadu.

 

Piemērs

SIA “Y” ir uzņēmums, kurš sniedz būvniecības pakalpojumus. 2022.gada 30.aprīlī SIA “Y” iesniedz gada pārskatu par 2021.gadu un ieņēmumus, kas gūti no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, norāda finanšu pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina apakšpostenī “Neto apgrozījums no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem”.

 

 1. Likuma 3.pants papildināts ar 6.1 daļu, kura paredz, ka arī tad, ja sabiedrība pārskata gadā pārstāj būt par regulētā tirgus dalībnieci, tā var turpināt sagatavot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

 

 1. Veiktas izmaiņas likuma 65.panta otrās daļas 3.punktā un 98.panta otrajā daļā, nosakot, ka turpmāk gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu noraksti ar pievienotajiem dokumentiem vairs netiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet tiks publicēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.

 

 1. Pilnveidotas finanšu pārskatu posteņu novērtēšanas un pielikumā sniedzamās informācijas prasības:
 • precizēta posteņa “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve” novērtēšana;
 • vidējām un lielām sabiedrībām noteikta prasība finanšu pārskatu pielikumā sniegt informāciju arī par konvertējamām obligācijām.

 

 

Informāciju sagatavoja 
Valsts ieņēmumu dienesta 
Nodokļu pārvalde