Par grozījumu projektu “Noteikumos par PVN deklarācijām”, kas skar preču piegādi un sniegtos pakalpojumus Eiropas Savienības teritorijā

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”” atbilstību paredzētajiem grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā saistībā ar 2006.gada 28.novembra Padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 17.a panta pārņemšanu (paredzamais spēkā stāšanās laiks ir 2020.gada 1.janvāris), VID ir uzsācis darbu pie grozījumu projekta minētajos noteikumos izstrādes.

Valsts ieņēmumu dienests savā informācijā, kas ievietota tā tīmekļa vietnē 2019.gada 17.jūnijā pazoņo, kā topošais grozījumu projekts paredz:

  • PVN deklarācijas 3.pielikuma pārskatā “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (turpmāk – PVN 2 pārskats) atšifrēt sākotnējo preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī, kas netiks uzskatīta par preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, norādot kodu “E”;
  • PVN 2 pārskatā atšifrēt preču piegādi  Eiropas Savienības teritorijā,  kad prece no noliktavas citā dalībvalstī tiks piegādāta preču gala saņēmējam šajā citā dalībvalstī ar kodu “N”;
  • nodrošināt nepieciešamo labojumu veikšanu PVN deklarācijas 4.pielikuma pārskatā “Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā”.

VID aicina uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas, kā arī ikvienu interesentu rakstiski sniegt savu viedokli vai uzdot jautājumus par topošo noteikumu projektu. Izteikt viedokli vai uzdot jautājumu var, rakstot uz e‑pasta adresi [email protected] vai arī uzdodot jautājumus VID tīmekļa vietnes sadaļā “Kontakti” vai Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.

Atgādinām, ka atbilstoši 2018.gada 4.decembrī pieņemtajai Padomes Direktīvai (ES) 2018/1910, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atsevišķu pievienotās vērtības nodokļa sistēmas noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm, ir veikti grozījumi 2006.gada 28.novembra Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, iekļaujot jaunu 17.a pantu, kas nosaka jaunu preču piegādes uz noliktavu (“call of stock”) režīmu.

Grozījumu būtība –  ja pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātājs pārvieto preces uz citu dalībvalsti, veicot preču piegādi uz noliktavu (“call of stock”), šo pārvietošanu neuzskata par preču piegādi par atlīdzību, ja tiek ievēroti vairāki nosacījumi:

  • PVN maksātājs vai trešā persona, kas rīkojas viņa vārdā, nosūta vai transportē preces uz citu dalībvalsti, lai minētās preces vēlākā posmā un pēc ievešanas tiktu piegādātas citam PVN maksātājam;
  • PVN maksātājam, kurš nosūta vai transportē preces, nav pastāvīgas saimnieciskās darbības vietas dalībvalstī, uz kuru preces tiek nosūtītas vai transportētas, un tam nav pastāvīgas iestādes šajā dalībvalstī;
  • PVN maksātājs, kuram paredzēts piegādāt preces, ir identificēts PVN nolūkā tajā dalībvalstī, uz kuru preces tiek nosūtītas vai transportētas, un viņa identitāte un PVN identifikācijas numurs, ir zināmi preču nosūtītājam;
  • PVN maksātājs, kurš nosūta vai transportē preces, reģistrē preču pārvietošanu tam paredzētajā reģistrā un uzrāda PVN 2 pārskatā.

Minētie grozījumi jāpārņem Pievienotās vērtības nodokļa likumā līdz 2019.gada 31.decembrim.