Par individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību pienākumu sagatavot gada pārskatu
Par individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību pienākumu sagatavot gada pārskatu

 Valsts ieņēmumu dienests 27.03.2023. informatīvajā materiālā informē, ka individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 300 000 euro, turpmāk ir pienākums sagatavot gada pārskatu un maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli.

 

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk – GPKGPL) 3.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka likums attiecas uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 300 000 euro.

 

1.piemērs

Zemnieku saimniecība, kura ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja un grāmatvedības uzskaiti veic vienkāršā ieraksta sistēmā, 202X. pārskata gadā ir guvusi 285 000 euro ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas, t. sk. saņēmusi apdrošināšanas atlīdzību par lietavās cietušiem sējumiem 15 000 euro, kā arī Lauku atbalsta dienesta aprēķinātos valsts atbalsta maksājumus 20 000 euro apmērā. Tādējādi zemnieku saimniecības apgrozījums (ieņēmumi) 202X. pārskata gadā ir 305 000 euro. Tā kā zemnieku saimniecības apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā ir pārsniedzis 300 000 euro, tad zemnieku saimniecībai ar nākamo pārskata gadu ir pienākums kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, sagatavot gada pārskatu atbilstoši GPKGPL prasībām un maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli. 

 

Uzņēmumu ienākuma nodokli saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 2.panta otrās daļas 2.punktu nemaksā individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuri atbilstoši GPKGPL nav izvēlējušies sagatavot gada pārskatu

 

2.piemērs

Zemnieku saimniecība, kura ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja un grāmatvedības uzskaiti veic divkāršā ieraksta sistēmā, 202X. pārskata gadā ir guvusi 150 000 euro ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas, kā arī saņēmusi Lauku atbalsta dienesta aprēķinātos valsts atbalsta maksājumus 15 000 euro apmērā. Tādējādi zemnieku saimniecības apgrozījums 202X. pārskata gadā ir 165 000 euro. Zemnieku saimniecības īpašnieks 202X.gada decembrī pieņem lēmumu ar nākamo pārskata periodu mainīt nodokļa maksāšanas režīmu, proti, kļūt par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju, un rakstveidā par to informē Valsts ieņēmumu dienestu. Neatkarīgi no tā, ka zemnieku saimniecības apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem 202X. pārskata gadā nepārsniedz 300 000 euro, zemnieku saimniecība var izvēlēties ar nākamo pārskata gadu kļūt par GPKGPL subjektu un uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju.