Par Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likumu
Par Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likumu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2023.gada 14.septembrī Saeima ir pieņēmusi Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likumu (turpmāk – likums), kas 2023.gada 27.septembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.187 (2023/187.1), un šā likuma noteikumus piemēro, sākot ar pārskata gadu, kurš sākas 2024.gada 22.jūnijā vai vēlāk.

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta 2021.gada 24.novembra Direktīvas (ES) 2021/2101, ar ko Direktīvu 2013/34/ES groza attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti  uzņēmumi un filiāles.

 

Likuma mērķis 

Palielināt korporatīvo caurskatāmību un uzlabot publisko kontroli pār komercsabiedrību ienākuma nodokļu informāciju, tādējādi nodrošinot starptautisku koncernu (grupu) un atsevišķu komercsabiedrību publiskus pārskatus par ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību rezidences valstī un sadalījumā pa nodokļu jurisdikcijām neatkarīgi no tā, kur ir reģistrēta starptautiska koncerna (grupas) galvenā mātes sabiedrība.

Likumā ietvertais regulējums

Likums nosaka:

1) subjektus, attiecībā uz kuriem ir piemērojamas likuma normas:

 • koncerna (grupas) galvenā mātes sabiedrība;
 • komercsabiedrība, kas ir starptautiska koncerna (grupas) meitas sabiedrība
 • atsevišķa komercsabiedrība;
 • Eiropas Savienības dalībvalsts (kas nav Latvijas Republika) vai trešās valsts komercsabiedrības filiāle;

 

2) apgrozījuma kritērijus, atbilstoši kuriem konkrētam likuma subjektam ir pienākums sagatavot, iesniegt un publiskot pārskatu par ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību (turpmāk – pārskats)

 • koncerna (grupas) galvenā mātes sabiedrība sagatavo, iesniedz un publisko pārskatu, ja saskaņā ar konsolidētā finanšu pārskata datiem attiecīgā koncerna (grupas) konsolidēto ieņēmumu kopsumma divus pārskata gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) galvenās mātes sabiedrības bilances datumā pārsniedz 750 000 000 euro;
 • komercsabiedrība, kas ir starptautiska koncerna (grupas) meitas sabiedrība, sagatavo, iesniedz un publisko pārskatu, ja galvenā mātes sabiedrība nav Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība un saskaņā ar tās sagatavotā konsolidētā finanšu pārskata datiem koncerna (grupas) konsolidētie ieņēmumi divus pārskata gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) šīs galvenās mātes sabiedrības bilances datumā pārsniedz 750 000 000 euro;
 • atsevišķa komercsabiedrība sagatavo, iesniedz un publisko pārskatu ja saskaņā ar finanšu pārskata datiem tās ieņēmumu kopsumma divus pārskata gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) bilances datumā pārsniedz 750 000 000 euro;
 • Eiropas Savienības dalībvalsts (kas nav Latvijas Republika) vai trešās valsts komercsabiedrības filiāle sagatavo, iesniedz un publisko pārskatu ja saskaņā ar finanšu pārskata datiem tās neto apgrozījums divus pārskata gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) bilances datumā pārsniedz 8 000 000 euro, papildus ievērojot likuma 12. panta sestās daļas nosacījumus;

 

3) atbrīvojumus konkrētam likuma subjektam attiecībā uz pārskata sagatavošanu, iesniegšanu un publiskošanu;

 

4) pārskata saturu, sagatavošanas un publicēšanas nosacījumus: 

 • Pārskatu sagatavo elektroniski mašīnlasāmā formātā, izmantojot ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem apstiprināto kopējo veidni un noteikto elektronisko pārskata sniegšanas formātu;
 • pārskatu paraksta:

personālsabiedrībā – visi šīs sabiedrības biedri vai tie biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību;

kapitālsabiedrībā – valde;

filiālēpersona vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešās valsts komercsabiedrību darbībās, kas saistītas ar filiāli;

 • pārskatu un – attiecīgā gadījumā – meitas sabiedrības paziņojumu vai filiāles paziņojumu (turpmāk – paziņojums) iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc pārskata gada bilances datuma;
 • VID ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pārskata vai paziņojuma saņemšanas elektroniski tos nodod Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pārskatu vai paziņojumu publisko savā tīmekļvietnē;

 

5) pārskata vai paziņojuma publiskošanas likuma subjekta tīmekļvietnē un publicēšanas pārbaudes kārtību:

 • likuma subjekts pārskatu vai paziņojumu publisko vienā no šādām tīmekļvietnēm:
  • galvenās mātes sabiedrības vai atsevišķas komercsabiedrības tīmekļvietnē;
  • meitas sabiedrības vai tai radniecīgās sabiedrības tīmekļvietnē;
  • filiāles tīmekļvietnē vai komercsabiedrības, kas atvērusi šo filiāli, vai tai radniecīgās sabiedrības tīmekļvietnē;
 • VID pārbauda, vai pārskats, paziņojums vai arī informācija par publiskošanas atbrīvojumu ir publiskoti tīmekļvietnē likumā noteiktajā kārtībā;
 • konstatējot publiskošanas prasību pārkāpumu, VID var noteikt pienākumu noteiktā termiņā publiskot pārskatu par ienākuma nodokļiem un – attiecīgā gadījumā – meitas sabiedrības paziņojumu, filiāles paziņojumu vai arī informāciju par publiskošanas atbrīvojumu;

 

6) kārtību, kādā zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības veic pārbaudi par pārskata sagatavošanu, iesniegšanu un publiskošanu atbilstoši likuma prasībām.