Par juridisko personu ziedojumiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu
Par juridisko personu ziedojumiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2022.gada 11.martā tika pieņemti grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (turpmāk – Likums), kas 2022.gada 11.martā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.50A (2022/50A.3) un stājas spēkā 2022.gada 12.martā.

Likums ir papildināts ar jaunu 11.1 pantu, kas nosaka juridisko personu tiesības ziedot finanšu līdzekļus vai mantu vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai.

 

  • Noteiktas iespējas biedrībām un nodibinājumiem dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai mantu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam, arī tad, ja to statūtos šāda iespēja nav paredzēta.
  • Paredz atvieglot biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatdarbība nav atbalsta sniegšana, administratīvās prasības attiecībā uz pārskatu sniegšanu VID, ja tās vāc ziedojumus un dāvinājumus un nodod tos Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam.
  • Noteikta speciālā kārtība ziedojumu veikšanai Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam valsts kapitālsabiedrībai – publiskas personas kapitālsabiedrībai, kapitālsabiedrībai, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrībai, kurā vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus.

 

Minētajām valsts kapitālsabiedrībām:

1) noteikta lēmumu pieņemšanas kārtība, ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz vai nepārsniedz 1500 euro,

2) joprojām ir pienākums ievērot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktos ierobežojumus – gan attiecībā uz nodokļu nomaksu, gan saistību izpildi pret darbiniekiem, gan attiecībā uz pienākumu noslēgt līgumu un iespēju robežās sekot finansējuma (ziedojuma) izlietojumam atbilstoši ziedojuma mērķim,

3) netiek piemērots papildu kontroles mehānisms – finanšu ministra atļauja valsts kapitālsabiedrības ziedojumiem Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam.

 

Valsts kapitālsabiedrības patstāvīgi pieņem lēmumu kam ziedot, taču uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu ziedotājiem var piemērot tikai tādā gadījumā, ja ziedo sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm utt.

Atvieglojumu ziedotājiem piemēro saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.pantu.

 

Informāciju sagatavoja 
Valsts ieņēmumu dienesta 
Nodokļu pārvalde