Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2024.gadā
Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2024.gadā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2023.gada 5.decembrī ir pieņemti Ministru kabineta 2023.gada 5.decembra noteikumi Nr.701 “Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2024.gadā”, kas 2023.gada 7.decembrī ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.237 (2023/237.5) un stājas  spēkā 2024.gada 1.janvārī.

Tiesiskais regulējums 2024.gadā nemaina ietekmi uz darba devējiem.

Pieņemtais tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmē darba devējus, jo nodeva tiek saglabāta 2023.gada apmērā un ievērojot līdzšinējos nosacījumus, proti:

  • nodevas apmērs ir 0,36 euro mēnesī;
  • darba devējs aprēķina un samaksā nodevu par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības;
  • darba devējam nav jāmaksā nodeva par darbiniekiem, par kuriem tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis;
  • aprēķināto nodevu darba devējs norāda likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā ziņojumā par obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem.

 


Atgādinām, ka saskaņā ar Saeimas pieņemtajiem likuma grozījumiem no 2023.gada 1.oktobra nodevu par saviem darbiniekiem maksā arī fiziskas personas, kuras algo darbiniekus.[1]


 

Valsts ieņēmumu dienests reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša pēdējam datumam Maksātnespējas kontroles dienestam sniedz šādus nepersonalizētus statistikas datus pa mēnešiem:

  • to darba devēju skaitu, kuri aprēķina un maksā valsts nodevu;
  • to darba ņēmēju skaitu, par kuriem ir aprēķināta valsts nodeva;
  • aprēķinātos ieņēmumus no valsts nodevas par attiecīgo periodu;
  • faktiskos ieņēmumus no valsts nodevas par attiecīgo periodu.

[1] 2023.gada 23.martā Saeimā pieņemts likums “Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”” https://likumi.lv/ta/id/340803