VID – par grozījumiem MK noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”
VID – par  grozījumiem MK noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”

Valsts ieņēmumu dienests savā 09.05.2022. materiālā Informē, ka 2022.gada 3.maijā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” (turpmāk – noteikumi Nr.40), kas 2022.gada 5.maijā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.86 un stājas spēkā 2022.gada 6.maijā.

Grozījumu mērķis ir saskaņot pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk – likums) 42.panta piektajā, septītajā un devītajā daļā attiecībā uz šajās normās ietvertajiem elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, kuriem iekšzemē piemērojama PVN samazinātā likme 5 procentu apmērā un kuri saņemti no citas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts reģistrēta PVN maksātāja, un 50.panta tvērumā attiecībā uz preču piegādēm un pakalpojumiem, kuriem PVN 0 procentu likme piemērojama tieši.  

 

Grozījumu pamatojums

Grozījumi noteikumos Nr.40 veikti atbilstoši:

Saeimā 2021.gada 15.novembrī pieņemtajam likumam “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, kas stājās spēkā 2022.gada 1.janvārī, un ar to veiktajiem grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.pantā;

Saeimā 2022.gada 10.februārī pieņemtajam likumam “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, kas stājās spēkā 2022.gada 7.martā, un ar to veiktajiem grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50.pantā.

 

Par grozījumiem saistībā ar regulējumu likuma 42.pantā

Ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2022.gada 1.janvārī, šā likuma 42.panta piektās, septītās un devītās daļas tvērums ir paplašināts. Minētajās normās ir ietverti arī elektroniski sniegti pakalpojumi, kuriem piemērojama PVN samazinātā likme 5 procentu apmērā. Tādējādi ir nepieciešams precizēt PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtību un tajā norādāmo informāciju, lai reģistrēti PVN maksātāji varētu korekti uzrādīt elektroniski sniegtos pakalpojumus, kas saņemti no ES dalībvalstu reģistrētiem PVN maksātājiem, kuriem iekšzemē piemērojama PVN samazinātā likme 5 procentu apmērā.

!!! Ņemot vērā minēto, papildināta PVN deklarācijas 51.1 un 56.1 rindā norādāmā informācija (noteikumu Nr.40 17.15.1 un 17.20.1 apakšpunkts).

 

Vērtību pakalpojumam, kurš saņemts no citas ES dalībvalsts reģistrēta PVN maksātāja un kuram iekšzemē piemēro PVN samazināto likmi 5 procentu apmērā, norāda PVN deklarācijas 51.1 rindā un no tās aprēķināto PVN norāda 56.1 rindā.

 

Par grozījumiem saistībā ar regulējumu likuma 50.pantā

Ar Saeimā 2022.gada 10.februārī pieņemto likumu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50.pants ir papildināts ar 2.1 daļu, kurā noteikti jauni subjekti, kas ir tiesīgi iegādāties preces un saņemt pakalpojumus ar PVN 0 procentu likmi. Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma pārejas noteikumu 42.punktam Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50.panta 2.1 daļa ir piemērojama, sākot ar 2021.gada 1.janvāri.

!!! Ņemot vērā minēto, precizēta PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtība attiecībā uz preču piegādēm un pakalpojumiem, kuriem piemērota PVN 0 procentu likme saskaņā ar likuma 50.panta 2.1 daļu.

Preču piegādes, kurām piemērota PVN 0 procentu likme un kuras piegādātas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50.panta 2.1 daļā noteiktajiem subjektiem, norāda PVN deklarācijas 43.rindā, savukārt sniegtos pakalpojumus norāda PVN deklarācijas 48.rindā.

Ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma pārejas noteikumu 42.punktu, noteikumi Nr.40 ir papildināti ar jaunu 82.punktu, kas noteic, ka grozījumi attiecībā uz piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtību, kas apliekama ar PVN 0 procentu likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50.panta 2.1 daļu, un atsauci uz šo normu PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā piemērojami, sākot ar 2021.gada 1.janvāri.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienests