Izpārdošana!

Personas datu aizsardzības politikas PARAUGS – AKTUĀLAIS dokumentu komplekts

79,00 + PVN

POLITIKA atbilst Fizisko personu datu apstrādes likuma VIII nodaļas un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasībām.

Komplekts satur arī minētas regulas pilno aktuālo tekstu latviešu, angļu un krievu valodā.

Dokuments ir pieejams docx un datņu (failu) formātos, kas ir saderīgi ar programmu paketi MS Office 2007 vai jaunākiem versijām.

Saņemšanas (lējuplādes) ērtībai datnes ir apvienotas vienā ZIP formāta arhīvā.

 

Dokumenti ir piedāvāti rediģēšanai atklātos teksta redaktora MS-Word formātā, līdz ar to ir ērti transformējami konkrēta uzņēmuma specifikai.

Dokumentu pielāgošanas ērtībai tie satur krāsā izceltos brīdinājumus par fragmentiem, kur ir jāveic izvēli par labu konkrētai novērtēšanas metodei, grāmatvedības metodei utt.

Komplektā cenā ietilpst organizācijas dokumentu paraugu teksti, kā arī pielikumi ar citu nepieciešamo dokumentu paraugus (attaisnojamie dokumenti, pamatlīdzekļu  uzskaites dokumenti, degvielas u.c. ar transportlīdzekļiem saistītie dokumenti, vadības rīkojumi, veidlapas u.c.).
Kategorija:

Apraksts

Komplekts sastāv no 16 nodaļām. Komplekta kopējais apjoms – 22 lappuses (bez pielikumiem).

1. Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija
2. Vispārīgie noteikumi
3. Personas dati
4. Personas datu apstrādes nolūki
5. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei
6. Personas datu kategorijas
7. Personas datu apstrādes principi
8. Personas datu apstrādes drošība un aizsardzība
9. Iespējamie personas datu saņēmēji
10. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm
11. Datu apstrādātāja pienākums sniegt informāciju datu subjektam, ja personas dati ir iegūti no datu subjekta
12. Informācija, kas jāsniedz, ja personas dati nav iegūti no datu subjekta
13. Datu subjekta tiesību īstenošanas kārtība
14. Datu subjekta tiesības
14.1. Datu subjekta piekļuves tiesības
14.2. Tiesības labot
14.3. Tiesības uz dzēšanu
14.4. Tiesības ierobežot apstrādi
14.5. Tiesības uz datu pārnesamību
14.6. Tiesības iebilst
14.7. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana
15. Pienākums ziņot par personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu
16. Glabāšanas periods.