Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) PARAUGS NILLTPFN likuma un Sankciju likuma prasību izpildei – JURISTIEM, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA pirkšanai vai pārdošanai

179,00 + PVN

Komplekts: dokumentu paraugi IKS izveidošanai

Ir pieejami divi komplekta varianti – pēc izvēles:

  • juristiem,
  • nekustamā īpašuma pirkšanas vai pārdošanas darījumiem.

Iekšējās kontroles sistēmas paraugs ir izveidots ar pasniedzēju un grāmatu autori JŪLIJU BOJERENKO, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILL likums) 7.pantu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pantu.


Jūlija Bojarenko –
Mag. sci. оec., finanšu un vadības grāmatvedības speciāliste

Komplektā cenā ietilpst divu IKS paraugu teksti, kā arī pielikumi, kas satur nepieciešamo organizācijas dokumentu paraugus (formas).

Dokumenti – sistēmu teksti un pielikumi ir pieejami docx un xlsx datņu (failu) formātos, kas ir saderīgi ar programmu paketi MS Office 2007 vai jaunākiem versijām.

Saņemšanas (lejuplādes) ērtībai datnes ir apvienotas vienā ZIP formāta arhīvā.

SKU: Nav pieejams Kategorija:

Apraksts

Komplekts: dokumentu piemēri IKS izveidošanai

Noziedzīgi iegūto līdzekļu  legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma iekšējās kontroles sistēmas PARAUGS, tai skaita izstrādātās un dokumentētās attiecīgās  politikas un procedūras tai skaita izstrādātās un dokumentētās attiecīgās  politikas un procedūras

NILLTPF IKS saturs:

1. Vispārīgie noteikumi
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas principi
3. Uz risku balstīta pieeja

4. Klienta identifikācija
4.1. Fizisko personu identifikācija
4.2. Juridisko personu un juridisku veidojumu identifikācija
4.3. Personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana
4.4. Klienta personīga nepiedalīšanās identifikācijas procedūrā

5. Klienta patiesā labuma guvēja noskaidrošana

6. Politiski nozīmīgas personas statusa noskaidrošana

7. Risku novērtējums
7.1. Likuma subjekta risks
7.2. Klientu riski

8. Klienta izpēte
8.1. Klienta izpētes pasākumi un riska faktori
8.2. Vienkāršota klientu izpēte
8.3. Klienta padziļināta izpēte

9. Klienta darījumu uzraudzība
10. Atbildīgo darbinieku iecelšana
11. Darbinieku apmācība
12. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā Sabiedrība atturas no aizdomīga darījuma veikšanas
13. Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem
14. Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā
15. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju
16. Klienta izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana
17. Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība
18. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu
19. IKS pārskatīšanas prasības un kārtība
20. Sankciju režīma un proliferācijas novēršanas uzraudzība
21. Terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzība

Pielikumi:

1. Klienta ANKETA
2. Patiesā labuma guvēja (PLG) identifikācijas karte
3. Anketa par klienta Darījumu/saimniecisko darbību / Saimnieciskās darbības vispārīgā analīze
4. Klienta risku novērtēšana
5. Klienta darījumu attiecību akceptēšana
6. SAVA riska novērtējums
7. Darījuma attiecību uzraudzība
8. Darījuma attiecību uzraudzības pasākumu reģistrs (žurnāls)
9. Atbildīgā valdes locekļa un darbinieka novērtēšana
10. Rīkojums par atbildīgo personu iecelšanu (3 paraugi)
Risku ietekmējošie faktori un indikatori („Red flag”) riska novērtēšanai:
11. Vispārīgas pazīmes, indikatori
12. JURISDIKCIJAS RISKS
13. Riski politiski nozīmīgām personām (PNP)
14. Aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā
15. Aizdomīguma pazīmes sankciju pārkāpumu jomā
16. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģiju pazīmes
17. Risku pārvaldīšanas apmācības reģistrācijas žurnāls
18. Dokumentu iznīcināšanas akts
19. Padziļināts izpētes pasākumi, klientu risku paaugstinošiem faktoriem
20. Padziļinātas izpētes apjoms darījuma attiecībām ar klientu no augsta riska trešās valsts
21. Klientu izpētes un riska novērtējuma atjaunošanas procedūras
22. Sankciju likuma subjekta risks
23. Sankciju likuma subjekta klienta risks.

Sankciju IKS saturs:

1. Vispārīgie noteikumi

2. Sankciju riska novērtējums

3. Sankciju izpildes, izpētes un ievērošanas kārtība sadarbībā ar klientu

4. Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) par konstatētajiem sankciju pārkāpumiem

5. Atbildība par sankciju riska pārvaldīšanas neievērošanu

6. Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība par sankciju riska neievērošanu

Pielikumi:

1. Rīkojums par atbildīgas personas iecelšanu
2. Pilnvara par Sankciju likuma pārvaldīšanu
3. Rīkojums par darbinieku iepazīšanos ar Sankciju likumu
4. Apmācību reģistrācijas žurnāls
5. Sankciju likuma subjekta riska izvērtēšanas anketa
6. Sankciju likuma subjekta klienta riska izvērtēšanas anketa
7. Iesniegums Ārlietu Ministrijai
8. Lēmums par atturēšanos no darījuma.

Papildu informācija

Nozare

Juristiem, Nekustamā īpašuma pirkšana vai pārdošana