Atbrīvojuma no muitas maksājumiem piemērošana precēm, kas paredzētas palīdzības sniegšanai Ukrainas personām
Atbrīvojuma no muitas maksājumiem piemērošana precēm, kas paredzētas palīdzības sniegšanai Ukrainas personām

2023.gada 19.aprīlī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts Komisijas 2023.gada 17.aprīļa Lēmums (ES) Nr.2023/829 par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un importa PVN, ko piešķir precēm, kuras paredzēts izplatīt vai nodot bez maksas personām, kas bēg no Ukrainā īstenotās militārās agresijas, un personām Ukrainā, kurām nepieciešama palīdzība (turpmāk – Lēmums).

Lēmumā noteikts, ka Eiropas Komisija, pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk – Regula (EK) Nr.1186/2009) un Padomes Direktīvu 2009/132/EK, kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143. panta b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo importu, no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim piešķir Igaunijai, Francijai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Nīderlandei, Austrijai, Polijai, Rumānijai un Slovākijai atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un importa PVN precēm, ko paredzēts izplatīt vai nodot bez maksas personām, kuras bēg no kara Ukrainā, un personām, kurām nepieciešama palīdzība Ukrainā.

Eiropas Komisijas piešķirtais atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem un PVN piemērojams precēm, ko importē valsts organizācijas vai to uzdevumā, tostarp valsts struktūras, publiskās struktūras un citas struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti, vai ieved pieprasījuma iesniedzēju dalībvalstu, kurās paredzēts izmantot preces, kompetento iestāžu apstiprinātas labdarības vai filantropiskas organizācijas vai to uzdevumā, un kuras ir paredzēts:

  • par brīvu izsniegt personām, kas bēg no Ukrainā īstenotās militārās agresijas,
  • par brīvu nodot tādu personu, kas bēg no kara Ukrainā, rīcībā (lietošanā), paturot tās iepriekš minēto organizāciju īpašumā.

Atbrīvojums precēm ir piemērojams arī tad, ja tās ieved citā dalībvalstī, kas minēta Lēmuma 3.pantā (Igaunija, Francija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Polija, Rumānija un Slovākija), kurā preces nav paredzēts izmantot, ar nosacījumu, ka preces laišanai brīvā apgrozībā ieved valsts organizācija vai cita labdarības vai filantropiska organizācija, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes un kas veic līdzīgas darbības tajā dalībvalstī, kurā preces paredzēts izmantot. Par preču pārvietošanu starp abām dalībvalstīm apstiprinātajai labdarības vai filantropiskajai organizācijai ir iepriekš jāpaziņo pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kuras piešķir atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa un atbrīvojumu no PVN.

Organizācijas, uz kurām attiecas atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem un atbrīvojums no PVN, iepriekš paziņojot pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas piešķir atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem, var tālāk nodot minētās preces, kurām piešķirts atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem un no PVN, Ukrainas valsts organizācijām vai labdarības vai filantropiskām organizācijām, kuras Ukrainas kompetentās iestādes apstiprinājušas preču izplatīšanai bez maksas tām personām Ukrainā, kurām nepieciešama palīdzība.

Atbrīvojumu var piemērot arī precēm, kuras ieved glābšanas dienesti vai ieved to uzdevumā, lai apmierinātu vajadzības, kas tiem rodas laikā, kad tie sniedz ārkārtas palīdzību personām, kuras bēg no kara Ukrainā.

Organizācijas, kas izmanto atbrīvojumu, nedrīkst patapināt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu preces, kuras ievestas ar atbrīvojumu, pretējā gadījumā muitas maksājumi maksājami vispārējā kārtībā.

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53.panta trešajai daļai šādas preces atbrīvo arī no pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Piesakot muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā – preces, kuras paredzēts izplatīt vai nodot bez maksas personām, kuras bēg no kara Ukrainā, un personām, kurām nepieciešama palīdzība Ukrainā, deklarētājs (valsts organizācija, labdarības vai filantropiska organizācija vai glābšanas dienests) vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz muitas iestādē iesniegumu ar lūgumu piemērot nodokļu atbrīvojumu, norādot preču nosaukumu, daudzumu, vērtību, paredzēto pielietojumu un muitas maksājumu summu, kā arī apliecinājumu, ka ir informēts par preču izmantošanas ierobežojumu prasībām, kā arī apņemšanos samaksāt muitas maksājumus, ja preces tiks izmantotas citam mērķim, nekā sākotnēji paredzēts.

 

Iesniegums “Par preču, ko paredzēts izplatīt vai nodot bez maksas personām, kuras bēg no kara Ukrainā, un personām, kurām nepieciešama palīdzība Ukrainā, ievešanu ar atbrīvojumu no muitas maksājumiem”

 

Izlaižot brīvā apgrozībā šādas preces, muitas deklarācijas:

  1. datu elementā 1/11 uzrādāms papildprocedūras kods C26 (Preces, ko importē nelaimē cietušo vajadzībām (Regulas (EK) Nr.1186/2009 74. pants) un 59S (PVN atbrīvojums preču importam, kas netiek aplikts ar muitas nodokli saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1186/2009, izņemot šīs regulas 23.pantā minēto, saskaņā ar PVN likuma 53.panta trešo daļu);
  2. datu elementā 2/3 uzrādāms pavaddokumenta kods 0553 – “Iesniegums par preču, ko paredzēts izplatīt vai nodot bez maksas personām, kuras bēg no kara Ukrainā, un personām, kurām nepieciešama palīdzība Ukrainā, ievešanu ar atbrīvojumu no muitas maksājumiem”.