Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā
Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā

Finanšu stabilitātes nodevu maksā Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes (tai skaitā par to filiālēm dalībvalstīs un ārvalstīs), kā arī dalībvalstīs un ārvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā.

 

Sākot ar 2023.gadu  finanšu stabilitātes nodevu administrēs Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID). Nodevu aprēķina saskaņā ar šā likuma 4.pantu, un nodevas maksātājs to iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit trešajam datumam. Nodevas maksātāja taksācijas perioda nodevas ceturkšņa avansa maksājumu aprēķinu izveido, pamatojoties uz iepriekšējā nodevas taksācijas perioda deklarācijā iekļauto finanšu pārskatu datiem, iepriekšējā taksācijas perioda beigās uzrādīto saistību kopsummu koriģējot saskaņā ar šā likuma 4.panta pirmo daļu un aprēķināto maksājuma summu proporcionāli sadalot pa ceturkšņiem.

Nodevas maksātājs līdz pēctaksācijas perioda 15.aprīlim iesniedz VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā nodevas taksācijas perioda deklarāciju saskaņā ar šā likuma 4.pantu, pamatojoties uz taksācijas perioda gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu datiem, tai skaitā nodevas galīgo aprēķinu par taksācijas periodu.

Likumā veikti arī citi grozījumi.