Darba devējam: Jaunais Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā Ukrainas bēgļiem
Darba devējam: Jaunais Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā Ukrainas bēgļiem

19.maijā Saeima pieņēmusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kuri stājās spēkā 2022.g. 27.maijā.

 

Ir precizēta likuma 7.panta 7.daļa, nosakot, ka vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu netiek maksāta vasaras brīvlaikā strādājošiem personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, vidējās speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

 

Grozījumi skar arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanas jomu. Proti, likums ir papildināts ar jaunu 8.3 pantu “Īpašie noteikumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanai Ukrainas civiliedzīvotājiem”, kas paredz Ukrainas civiliedzīvotājam, kas ir nerezidents IIN likuma piemērošanas mērķiem (turpmāk – Ukrainas civiliedzīvotājs):

  • ir tiesības piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu 250 euro mēnesī – daļa;
  • ir tiesības piemērot IIN atvieglojumu par apgādībā esošu personu — nepilngadīgu bērnu, kas uzturas Latvijas Republikā – 2.d.

Gan neapliekamo minimumu, gan atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu  piemēro darba devējs – 3.d.

Darba devēja ieturētais IIN ir galīgs, t.i. Ukrainas civiliedzīvotājam neveic nodokļa pārrēķinu par neizmantoto neapliekamā minimuma un atvieglojuma daļām. Deklarāciju iesniedz tikai, ja viņš saņem papildus ienākumus, no kura IIN netiek ieturēts ienākuma izmaksas vietā (minētie likuma “Par INN” 20.panta 3.daļā) – 4.d.

Darba devējs, var caur EDS no VID pieprasīt izziņu, vai viņa darbiniekam, – Ukrainas civiliedzīvotājam, pie šā darba devēja ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu. Izziņa par tiesībām tos piemērot ir pielīdzināma algas nodokļa grāmatiņai – 5.d.

Darba devējs, kuram saskaņā ar minēto VID izziņu ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu, ienākuma izmaksas vietā piemēro likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15. panta 3. daļā noteiktās IIN likmes, pirms nodokļa aprēķināšanas no ienākuma atskaitot nerezidentam piemērojamos attaisnotos izdevumus saskaņā ar likuma 10. panta 1. daļas 1. un 1.1 punktu, neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu – 6.d.

Ukrainas civiliedzīvotājam, ir guvis algota darba ienākumus un kuram turklāt ir reģistrēta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā, primāri šā panta pirmajā daļā noteikto mēneša neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu piemēro darba devējs, bet uz gada ienākumu deklarācijas pamata neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu aprēķina un piemēro tikai par saimnieciskās darbības reģistrācijas periodu vai periodu, par kuru saņemts cits ar progresīvo nodokļa likmi apliekams ienākums, izslēdzot darba attiecību periodu – 7.d.

Darba devējs likumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedz VID arī paziņojumu, kurā ietver paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām norādāmo informāciju, kāda tiek sniegta par rezidentu. Valsts ieņēmumu dienests veic nepieciešamās izmaiņas minētajā paziņojumā izmantojamo kodu sarakstā un publicē to savā tīmekļvietnē 5 darba dienu laikā no šā panta spēkā stāšanās dienas – 8.d.