Veicot saimniecisko darbību internetā, nepieciešams reģistrēt tīmekļa vietni kā struktūrvienību
Veicot saimniecisko darbību internetā, nepieciešams reģistrēt tīmekļa vietni kā struktūrvienību

Informatīvais materiāls personām, kuras veic darījumus internetā:

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka veicot saimniecisko darbību internetā, nepieciešams reģistrēt tīmekļa vietni kā struktūrvienību, ja tā atbilst likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 24.punkta definīcijai. Definīcijai ar 2019.gada 1.janvāri ir jauna redakcija:

struktūrvienība — juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā vai ārpus tās. Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa. Par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, kurā ir izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības un pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, pasūtījumu sistēma vai norēķinu sistēma, vai kurā veic cita veida saimniecisko darbību, kuras rezultātā tiek gūti ieņēmumi”.

Proti, ja tīmekļa vietnē ir iespējams pasūtīt (arī rezervēt) un/vai apmaksāt preci vai pakalpojumu, tā jāreģistrē VID kā struktūrvienība. Tīmekļa vietni jāreģistrē kā struktūrvienību arī tādos gadījumos, ja tiek veikta cita veida darbība, no kuriem gūst ienākumus, piemēram, publicēti apmaksāti reklāmas banneri vai tamlīdzīgi.

Struktūrvienību VID reģistrē, 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas par struktūrvienības izveidošanu, tas nodokļu maksātājs, kurš ir izveidojis šo struktūrvienību (galvenais uzņēmums).

Struktūrvienību iespējams reģistrēt Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) sadaļā “Reģistri”. Strādāt šajā sadaļā var lietotāji, kuri ir attiecīgā EDS klienta pilnvaroti vai amatpersonas; citiem lietotājiem sadaļa pieejama tikai skatīšanās režīmā.

Reģistrējot struktūrvienību – tīmekļa vietni, struktūrvienības nosaukumā jānorāda tīmekļa vietnes adrese, savukārt struktūrvienības veids jāizvēlas “tīmekļa vietne”.

Struktūrvienības nosaukumu jāievada šādā formātā: www.domens.lv (.eu,.com, cits) vai www.subdomens.domens.lv (.eu, .com, cits), t.i., bez papildus vārdiem. Katra tīmekļa vietne jāreģistrē kā atsevišķa struktūrvienība.

Papildus informējam, ka gadījumos, ja domēna vārda reģistrēts lietotājs ir cita persona (tas ir, domēna lietošanas tiesības pieder citai personai), uzņēmuma rīcībā jābūt dokumentam (līgums, vienošanās vai cits) par tiesībām lietot šo domēna vārdu.

Gadījumos, ja saimnieciskā darbība tiek veikta kādā tirdzniecības platformā (piemēram, www.ebay.com, www.etsy.com, www.ebay.de, www.amazon.com un tamlīdzīgi) vai sociālajos tīklos (piemēram, Facebook.com), kā struktūrvienību jāreģistrē konkrēta nodokļu maksātāja izveidotais profils/veikals tirdzniecības platformā vai sociālajā tīklā, piemēram (katrai tirdzniecības platformai ir savs formāts): www.etsy.com/shop/nosaukums, vai www.nosaukums.etsy.com, vai www.ebay.com/usr/nosaukums, vai www.ebay.com/sch/nosaukums, vai www.stores.ebay.com/nosaukums, vai www.facebook.com/pg/nosaukums/shop, kur “nosaukums” ir konkrēta nodokļu maksātāja profila nosaukums.

Amazon platformā dažiem tirgotājiem tiek piešķirti numuri, līdz ar to, struktūrvienības nosaukums varētu būt šāds: www.amazon.com/stores/node/0000000000, kur “0000000000” ir tirgotājam piešķirtais numurs. Gadījumos (ja saite uz tirgotāja profilu satur zīmes un speciālos simbolus “?”,“&” vai tamlīdzīgi), informāciju par tirdzniecību Amazon platformā iespējams nosūtīt EDS kā ziņojumu klientu apkalpošanas centram. Šajā gadījumā struktūrvienību piereģistrēs VID darbinieks.

VID norāda, ka nodokļu maksātājam regulāri jāaktualizē informācija par reģistrētajām struktūrvienībām, tajā skaitā, jāanulē neaktuālas vai nepareizi reģistrētas struktūrvienības.

Piemēri, kad nepieciešams veikt labojumus reģistrētajās struktūrvienībās:

  • vairākas tīmekļa vietnes reģistrētas kā viena struktūrvienība,
  • bez tīmekļa vietnes adreses ir papildus nosaukums “interneta veikals”,
  • nosaukumā ir tikai vārdi “interneta veikals” vai tamlīdzīgi papildus tīmekļa vietnes adresei,
  • kā struktūrvienība reģistrēta tirdzniecības platforma nevis saite uz konkrēta tirgotāja vietni un tamlīdzīgi.;
  • pieļautas pārrakstīšanas kļūdas norādot tīmekļa vietnes adresi u.c.

VID atgādina, ka atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk – likums) 15.3 panta prasībām, nodokļu maksātājam, veicot saimniecisko darbību un piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā, papildus Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajam, tīmekļa vietnē ir pienākums sniegt par sevi identificējošu informāciju.

Tādējādi juridiskai personai, veicot saimniecisko darbību un piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā (tajā skaitā publicējot sludinājumus sludinājumu portālos), ir pienākums norādīt uzņēmumu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un saimnieciskās darbības veikšanas faktisko adresi vai vietu (tīmekļa vietni, mobilo lietotni u.tml.), kontaktinformāciju, informāciju par licencēm (ja tādas ir nepieciešamas) un citu informāciju saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu.

Savukārt fiziskai personai, veicot saimniecisko darbību[1] un piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā (tajā skaitā publicējot sludinājumus sludinājumu portālos), ir pienākums norādīt vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu (pilns personas kods nav jānorāda) un saimnieciskās darbības veikšanas faktisko adresi vai vietu (tīmekļa vietni, mobilo lietotni u.tml., nav jānorāda deklarētā dzīvesvieta), kontaktinformāciju, informāciju par profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem (ja tādi ir nepieciešami) un citu informāciju saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu.


[1] Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta 1.3 daļa:
Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
1) darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos);
2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšanas atbilstoši šā likuma 9.panta pirmās daļas 19.2 punktam;
3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Atgādinām, ka tādu preču kā cigarešu, tabakas izstrādājumu, e-cigarešu un to šķidrumu, alkoholisko dzērienu un citu preču distances tirdzniecība ir aizliegta, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta trešās daļas 9.punkts (spēkā no 28.11.2018.) nosaka pienākumu komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai un citai privāto tiesību juridiskajai personai deklarēt VID ārvalstīs atvērtos pieprasījuma noguldījumu kontus, kā arī ārvalstīs maksājumu iestādē vai elektroniskās naudas iestādē atvērtos maksājumu kontus, 30 dienu laikā pēc to atvēršanas. Proti, jādeklarē ārvalsts kredītiestādēs atvērtus norēķinu kontus (tajā skaitā Paypal), kā arī maksājumu sistēmās atvērtus maksājumu kontus (Paysera un citas). Kontus iespējams deklarēt EDS, nosūtot ziņojumu klientu apkalpošanas centram.

Papildus informējam, ka VID ir tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu vai mitināšanas pakalpojumu pārtraukšanu, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.4 pantā noteiktajam, šī panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

VID aicina aktualizēt informāciju par struktūrvienībām. Tīmekļa vietnēm izvēlēties atbilstošu struktūrvienības veidu “tīmekļa vietne”, kā arī, ja nepieciešams, tīmekļa vietnēs ievietot informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

 

28.11.2018.
Informāciju sagatavoja
VID Nodokļu kontroles pārvalde