VID: aizdomīgi darījumi ir drošs signāls par krāpšanos nodokļu jomā
VID: aizdomīgi darījumi ir drošs signāls par krāpšanos nodokļu jomā

Divu gadu laikā Valsts ieņēmumu dienests ir saņēmis 1493 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, kuros ir iekļauta informācija par 20950 darījumiem. Šo informāciju VID ir sniegušas kredītiestādes, maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodokļu konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži un citi, kam šo pienākumu nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.

To personu loks, kam jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestam informācija par aizdomīgiem darījumiem, pēdējo divu laikā ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji, kopš 2016.gada 1.aprīļa, tās bija kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, tad no 2017.gada 1.janvāra to dara arī nodokļu konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērinātu notāri, revidenti un advokāti, bet kopš 2017.gada 9.novembra – arī kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā finanšu līzinga sniedzēji un citas NILLTFN likumā noteiktās fiziskās un juridiskās personas.

VID Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte atzīst, ka: “Sniegtā informācija ir ļoti vērtīga. Vērtējot kopsakarā ar VID rīcībā jau esošo informāciju, tā bieži vien bijusi signāls, lai vēl savlaicīgāk identificēt tos, kam ir patiešām augsts nodokļu nenomaksas risks, kā arī tos, kas slēpj patiesi gūtos ienākumus ar mērķi tos izmantot, piemēram, “aplokšņu algām”. Saņemtās ziņas par aizdomīgiem darījumiem mums arī palīdzējušas laikus pamanīt nelikumīgas darījumu shēmas un novērst pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu no valsts budžeta.”

Lai veicinātu izpratni un zināšanas par likuma prasībām, VID ir izstrādājis vadlīnijas, kurās noteikti galvenie NILLTFN likuma piemērošanas principi uz NILLTF risku bāzētas pieejas nodrošināšanai. Gan vadlīnijas, gan cita noderīga informācija ir pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”.

Pārejas perioda ietvaros VID eksperti ar likuma subjektiem sadarbojas “Konsultē vispirms” principa ietvaros, organizējot seminārus, sniedzot konsultācijas un visu nepieciešamo informāciju likuma prasību izpildei. Arī pārbaužu laikā par konstatētajiem pārkāpumiem VID nepiemēro soda sankcijas, bet dod laika periodu, kurā novērst konstatētos pārkāpumus.

Tomēr šovasar pārejas periods noslēdzas un jau no šī gada 1.jūlija tiem, kas nebūs ievērojuši NILLTFN likumā noteiktās prasības, varēs tikt piemērotas šī paša likuma 78.pantā noteiktās soda sankcijas, piemēram, publisks paziņojums, brīdinājums, soda nauda atbildīgajai personai līdz pat 100 0000 euro, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība u.c.

Lai palīdzētu citu Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu administrācijām pēc iespējas ātrāk identificēt iespējamos starptautisko PVN krāpšanas darījumu shēmu dalībniekus, informāciju no šiem ziņojumiem VID sniedz arī citu ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm EUROFISC tīkla ietvaros.

Izvērtējot laika posmā no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada maijam saņemtajos ziņojumos iekļauto informāciju, VID:

 • pieņēmis lēmumus par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu – 96 nodokļu maksātājam;
 • pieņēmis lēmumus par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības izbeigšanu – 37 nodokļu maksātājiem;
 • pieņēmis lēmumu par nodokļu maksātāja likvidāciju – 16 nodokļu maksātājiem;
 • pieņēmis lēmumu par izslēgšanu no VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra – 134 nodokļu maksātājiem;
 • nosūtījis brīdinājumus par pārskatu un deklarāciju neiesniegšanu – 92 nodokļu maksātājiem;
 • sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolus par pārskatu un deklarāciju neiesniegšanu – 14 nodokļu maksātājiem;
 • nosūtījis informāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par 27 nodokļu maksātājiem;
 • veicis parādu piedziņas pasākumus – 53 nodokļu maksātājiem;
 • veicis kontroles pasākumus (tai skaitā nodokļu auditi, tematiskās pārbaudes) – 256 nodokļu maksātājiem;
 • piemērojis saimniecisko darbību ierobežojošus pasākumus – 44 nodokļu maksātājiem;
 • veicis preventīvos pasākumus nereģistrētas saimnieciskās darbības mazināšanai, nosūtot paziņojumus ar atgādinājumu reģistrēt saimniecisko darbību fiziskajām personām – 119 nodokļu maksātājam.