VID ir izdevis metodisko aktualizēto metodisko materiālu “Zaudētie parādi” piemērošanai no 2024.gada 1.janvāra
VID ir izdevis metodisko aktualizēto metodisko materiālu “Zaudētie parādi” piemērošanai no 2024.gada 1.janvāra

Janvāra beigās Valsts ieņēmumu dienests ir izdevis pilnīgi atjaunināto metodisko materiālu “Zaudētie parādi”, kas piemērojams no 2024.gada 1.janvāra.

Jauninājumi saistīti ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105.panta jauno redakciju, kas stājusies spēkā norādītajā datumā.

 

Metodiskā materiāla mērķis ir atvieglot PVN korekciju par zaudētiem parādiem, sākot ar 2024.gada 1.janvāri, atbilstoši 2023.gada 7.decembra grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105.pantā.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā, un to samaksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs.

 

Būtiskākie grozījumi, kas stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī:

  • mainīts zaudētā parāda apjoms vienam debitoram no 430 uz 1000 euro bez PVN (attiecas uz tiem nodokļa rēķiniem, kas izrakstīti, sākot ar 2024.gada 1.janvāri);
  • preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana debitoram ir pārtraukta vismaz pirms trim (pirms grozījumiem – sešiem) mēnešiem un nav atjaunota;
  • preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs pēc nosacījumu izpildes uzreiz (pirms grozījumiem – līdz pēctaksācijas gada 1.martam) nosūta debitoram – kurš ir reģistrēts PVN maksātājs vai kurš preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas brīdī bija reģistrēts nodokļa maksātājs – informāciju par to, ka attiecīgais parāds tiek uzskatīts par zaudēto parādu;
  • debitors pēc minētās informācijas saņemšanas PVN par nesamaksāto zaudēto parādu norāda kārtējā taksācijas perioda PVN deklarācijā (pirms grozījumiem – līdz pēctaksācijas gada 31.jūlijam);
  • preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs pēc nosacījumu izpildes priekšnodokļa korekcijas par zaudēto parādu veic kārtējā taksācijas perioda PVN deklarācijā (pirms grozījumiem – pēctaksācijas gada marta vai pirmā ceturkšņa PVN deklarācijā);
  • ja debitoram ir maksātnespējas process, tad panta piemērošanai nav nepieciešams zaudēto parādu pieteikt kreditoru prasījumu reģistrā;
  • ja sadarbība ar debitoru – fizisku personu – tiek atjaunota, tad preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam rodas pienākums tajā taksācijas periodā, kurā ir atsākta sadarbība, iemaksāt valsts budžetā PVN summu par iepriekš 105.panta kārtībā veikto priekšnodokļa korekciju.

 

Parāds, kurš radies nākamajā dienā pēc datuma, kad preču pircējam vai pakalpojumu saņēmējam atbilstoši izrakstītajam nodokļa rēķinam bija jānorēķinās ar preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju, bet kurš noteiktajā termiņā netika samaksāts, tiek uzskatīts par zaudēto parādu brīdī, kad ir izpildīti visi Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105.panta otrajā, trešajā un septītajā daļā minētie nosacījumi.

 

Metodiskajā materiālā tiks apskatīti divi veidi, kā veikt priekšnodokļa korekcijas par zaudētā parāda PVN summu, ja:

  • nav uzsākta debitora maksātnespēja;
  • ir uzsākta debitora maksātnespēja.

Abos gadījumos jāievēro, ka parāds atgūstams triju gadu laikā no tā rašanās brīža.