Izmaiņas komandējumu izdevumu normās spēkā jau no 29.novembra
Izmaiņas komandējumu izdevumu normās spēkā jau no 29.novembra

2019.gada 19.novembrī ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” (turpmāk – noteikumi), kuru mērķis ir paaugstināt izdevumu kompensāciju normas komandējumiem un darba braucieniem. Grozījumi 2019.gada 28.novembrī ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.240 un stājas spēkā 2019.gada 29.novembrī


Piezīme: Uzskatamāk ar diennakts naudas normu grozījumiem var iepazīties Baltikons-Centrs sagatavotā uzziņu materiālā, kurā var vienotā tabula jaunas normas salīdzināt ar iepriekšejiem.


Būtiskākie grozījumi:

  • Precizētas dienas naudas un viesnīcu kompensācijas apmēri komandējumiem un darba braucieniem gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm. Komandējumu un darba braucienu diennakts normu apmērs ir pārskatīts, ņemot vērā inflācijas rādītājus, un pietuvināts komandējumu diennakts normu apmēriem, ko kompensē citas Baltijas valstis, kā arī noteikumu 1. un 2.pielikums ir precizēti, tos papildinot ar vairākām valstīm, kas līdz šim nav bijušas sarakstā.
  • Līdzšinējā dienas naudas norma Latvijā paaugstināta no 6 līdz 8 euro un izdevumu norma par viesnīcu Rīgā – no 57 līdz 120 euro par diennakti un citās apdzīvotās vietās – no 43 līdz 60 europar diennakti. Izdevumu normas par viesnīcu paaugstinājums noteikts arī darba braucieniem.
  • Braukšanas faktiskos izdevumus Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā transportā (arī taksometros), ja tā izmantošana ir bijusi pamatota, varēs atlīdzināt pilnā apmērā. Līdz šim bija ierobežojums 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas.
  • Turpmāk darbiniekam ar institūcijas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas atļauju par komandējuma laiku varēs atlīdzināt maksas sēdvietas rezervēšanu transportā.
  • Ja Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības līgumdarbinieks tiek komandēts uz Latvijas Republiku un līgumdarbinieka rezidences valstī nav izdoti normatīvie akti, kas regulē nosūtīšanu komandējumā, viņam izmaksā dienas naudu 25 euro apmērā un sedz izdevumus par viesnīcu (ja ir iesniegti minētos izdevumus apliecinošie dokumenti).
  • Turpmāk arī par katru darba brauciena dienu, ja darbiniekam tiek nodrošināta bezmaksas uzturēšanās – viesnīca (naktsmītne) un ēdināšana vismaz trīs reizes dienā (tai skaitā no citas institūcijas finanšu palīdzības līdzekļiem) –, ar institūcijas vadītāja atļauju varēs izmaksāt līdz 30 % no darba brauciena dienas naudas normas.
  • Lai mazinātu administratīvo slogu, rīkojumu par komandējumu turpmāk varēs aizstāt ar elektronisko dokumentu, kas nesatur rekvizītu “paraksts”, ja to institūcijas informācijas sistēmā vadītāja noteiktajā kārtībā ir apliecinājis (autorizējis) institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienests