Jauns VID Metodiskais materiāls par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu darījumiem ar personām Krievijas Federācijā
Jauns VID Metodiskais materiāls par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu darījumiem ar personām Krievijas Federācijā

Kā jau bija ziņots iepriekš, ar 2023.gada 1.jūliju zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā ir iekļauta arī Krievijas Federācija. Maksājumi Krievijas uzņēmumiem ir vērtējami kā maksājumi personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu un beznodokļu valstī. Darījumi ar Krievijas uzņēmumiem ir vērtējami kā darījumi ar saistītajām personām.

Sakarā ar to Valsts ieņēmumu dienests (VID) 28.09.2023. ir izdevis jauno Metodisko materiālu “Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana darījumiem ar personām Krievijas Federācijā”, kas skar pirmkārt šādu UIN jautājumu loku:

  • nodokļa ieturēšana no maksājumiem par precēm un pakalpojumiem, kuri iegādāti no personām Krievijas Federācijā
  • UIN piemērošana dividendēm, kuras izmaksā dalībniekam – Krievijas uzņēmumam
  • UIN piemērošana debitoru parādiem, kuri radušies darījumos ar Krievijas uzņēmumiem.

 

Uzņēmumu ienākuma nodokli (turpmāk – UIN), piemērojot 20 % likmi, ietur no visiem maksājumiem un dividendēm, ko Latvijas rezidenti vai nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai maksājumus trešo personu banku kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā, izņemot maksājumus par preču piegādēm un iegādātajiem Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīriem, ja šīs preces un vērtspapīri tiek iegādāti par tirgus cenām (vērtību).

 Tātad, ja Latvijas komercsabiedrība iegādājas preces no Krievijas uzņēmuma vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīrus un veic maksājumu par precēm (jau ievestām precēm vai tādām, kas vēl tikai tiks ievestas) vai vērtspapīriem, tai nav jāietur UIN no attiecīgā maksājuma ar nosacījumu, ka šīs preces un vērtspapīri tiek iegādāti par tirgus cenām (vērtību). Atbilstošam pamatojumam ir jābūt Latvijas komercsabiedrības rīcībā, t.i., lai pamatotu darījumos piemērotās preču tirgus cenas, komercsabiedrība sagatavo transfertcenu dokumentāciju.

Ja Latvijas komercsabiedrība iegādājas pakalpojumus no Krievijas uzņēmuma un veic samaksu par pakalpojumiem, tad tai izmaksas brīdī ir jāietur UIN pēc 20% likmes no maksājuma summas. Komercsabiedrībai ir arī tiesības pirms maksājuma veikšanas lūgt Valsts ieņēmumu dienestam atļauju neieturēt nodokli no šādiem maksājumiem, no kuriem ir ieturams nodoklis, ja to izmaksātājs pamatoti pierāda, ka minētie maksājumi netiek izdarīti, lai samazinātu maksātāja apliekamo ienākumu un nemaksātu vai samazinātu Latvijā maksājamos nodokļus. Iesniegums–pieprasījums par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5.panta sestās daļas nepiemērošanu un kārtība, kādā to iesniedz un izvērtē, ir noteikta Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 4.pielikumā un 39.–49.punktā.

 

Materiāls satur ilustratīvos piemērus uzņēmumu ienākuma nodokļa ieturēšanu šādiem darījumu veidiem, kā arī atsauces uz saistošiem normatīvajiem aktiem.