Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.96 par kases aparātu un kases sistēmu izmantošanu
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.96 par kases aparātu un kases sistēmu izmantošanu

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2018.gada 27.novembrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.733Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”” (turpmāk – grozījumi noteikumos), kas 2018.gada 30.novembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.236 (6322) un stājās spēkā 2018.gada 1.decembrī.

Grozījumi noteikumos nosaka obligātu prasību specializēto ierīču un iekārtu (tai skaitā taksometru skaitītāju) lietotājiem pirms specializēto ierīču un iekārtu reģistrēšanas VID vienotajā datubāzē (reģistrā) un lietošanas uzsākšanas slēgt rakstiskus līgumus ar apkalpojošiem dienestiem par apkalpošanu. Tādējādi turpmāk prasība slēgt rakstiskus līgumus ar apkalpojošiem dienestiem par apkalpošanu attieksies uz visa veida nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu (turpmāk – elektroniskās ierīces un iekārtas) veidiem – kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētām ierīcēm un iekārtām.

Turpmāk prasība VID vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrēt elektroniskās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju) vai versiju attieksies uz visa veida elektroniskajām ierīcēm un iekārtām – kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētām ierīcēm un iekārtām.

Grozījumi noteikumos nosaka termiņu, kādā atbilstības pārbaudes institūcijai jāveic (jāpabeidz) elektroniskās ierīces vai iekārtas atbilstības pārbaude. Atbilstības pārbaudes institūcijai ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža ir jāizsniedz apkalpojošajam dienestam atbilstības apliecinājums par elektroniskās ierīces vai iekārtas atbilstību tehniskajām prasībām vai arī atteikums izsniegt atbilstības apliecinājumu.

Grozījumi noteikumos paredz iespēju veidot elektroniskās ierīces vei iekārtas tehnisko pasi arī elektroniskā formā (līdz šim – tikai papīra dokumenta formā), elektroniski papildinot ierakstus tajā, kā arī paredz iespēju lietošanā esošajiem hibrīda kases aparātiem un kases sistēmām jaunu programmas versiju uzstādīt, izmantojot attālinātās piekļuves programmnodrošinājumu.

Tiek noteikts, ka Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, kuriem ir ieviesta nodokļu risku vadības sistēma, lietoto kases sistēmu programmu izmaiņu gadījumā atbilstības pārbaude kases sistēmai nav obligāti jāveic pēc katras programmas izmaiņas. Apkalpojošais dienests kases sistēmas programmas mainīto versiju būs tiesīgs iesniegt atbilstības pārbaudes institūcijai atbilstības pārbaudes veikšanai ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējā atbilstības pārbaudes atzinuma saņemšanas. Ja, izvērtējot programmas izmaiņu tehnisko dokumentāciju, VID konstatē, ka programmas izmaiņas ir būtiskas, VID nosaka termiņu, kādā kases sistēmas programmas versija ir jāiesniedz atbilstības pārbaudes institūcijā atbilstības pārbaudes veikšanai.

Ņemot vērā, ka apkalpojošajiem dienestiem un lietotājiem informācija par veiktajām darbībām ar elektroniskajām ierīcēm un iekārtām (uzstādīšanu, pārvietošanu, lietošanas pārtraukšanu uz laiku, lietošanas izbeigšanu) ir jāiesniedz VID elektroniskā deklarēšanas sistēmā un vairs nav nepieciešams ierasties VID klātienē, lai VID amatpersona apstiprinātu apkalpojošā dienesta veiktos ierakstus tehniskajā pasē par veiktajām darbībām, ir samazināts dienu skaits, kuru laikā par veiktajām darbībām ir jāiesniedz informācija VID. Grozījumi noteikumos nosaka, ka apkalpojošajam dienestam par veiktajām darbībām ar elektroniskajām ierīcēm un iekārtām ir jāpaziņo VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā trīs darbdienu laikā, kā arī lietotājam apkalpojošā dienesta iesniegtais paziņojums ir jāapstiprina trīs darbdienu laikā.

Ar grozījumiem noteikumos tiek noteikts regulējums attiecībā uz apkalpojošā dienesta un lietotāja pienākumiem, ja VID kontroles pasākumos ir konstatējis būtiskas neatbilstības elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem (modifikācijām) vai versijām un tos izslēdzis no VID vienotās datubāzes (reģistra). Apkalpojošajiem dienestiem CHD modeļa kases aparāti – CHD 2050 3.62.0, CHD 3030 3.62.1, CHD 3050 3.62.0, CHD 3050U 3.62.0, CHD 3850 3.62.0 un CHD 7 3.62.0 – kurus 2018.gada 14.februārī VID izslēdza no vienotās datubāzes (reģistra) un kuri pēc neatbilstību novēršanas un atkārtotas atbilstības pārbaudes atzinuma saņemšanas 2018.gada 3.oktobrī tika reģistrēti kā minēto kases aparātu modeļu jaunas versijas – CHD 2050 3.84.2; CHD 3030 3.84.2; CHD 3050 3.84.2; CHD 3050U 3.84.2; CHD 3850 3.84.2; CHD 7 3.84.2trīs mēnešu laikā ir jānodrošina šo nodokļu maksātājiem lietošanā esošo CHD kases aparātu pielāgošana vai nomaiņa.

Redakcionāli precizējumi nepārprotami nosaka, ka, reģistrējot elektroniskās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju) vai versiju VID vienotajā datubāzē (reģistrā), apkalpojošajam dienestam ir jāiesniedz VID arī elektroniskās ierīces vai iekārtas reģistrētās programmas izpildkods un pēc VID pieprasījuma 24 stundu lakā jāiesniedz reģistrētās programmas pirmkods.

 

07.12.2018.
Informāciju sagatavoja
VID Nodokļu kontroles pārvalde