Ar 2021.gada maiju mainās nosacījumi apgrozāmo līdzekļu granta piešķiršanai: atbalstīto nozaru loks ir ierobežots!
Ar 2021.gada maiju mainās nosacījumi apgrozāmo līdzekļu granta piešķiršanai: atbalstīto nozaru loks ir ierobežots!

Apgrozāmo līdzekļu granta programmā piešķir papildu finansējumu un fokusē atbalstu uz Covid-19 krīzē visvairāk cietušajiem

 

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”, Ministru kabinets š.g. 29.aprīļa sēdē piešķīra papildu finansējumu 173 miljonu EUR apmērā programmas īstenošanai, vienlaikus lemjot turpmāk atbalstu fokusēt uz tiem komersantiem, kas Covid-19 krīzē cietuši visbūtiskāk. Grozījumi atbalsta programmā stāsies spēkā pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

 


“Nav diskusiju – kamēr valsts ir noteikusi ierobežojumus uzņēmējiem, tikmēr valsts šos ierobežojumu radītos zaudējumus kompensē. Šobrīd uzņēmējiem akūti ir nepieciešami līdzekļi operacionālo izmaksu segšanai. Apgrozāmo līdzekļu grantu programmas dati rāda, ka interese un pieteikumu skaits ik mēnesi būtiski palielinās, jau šobrīd sasniedzot programmas finansējuma griestus. Izvērtējot situāciju, ka atsevišķām nozarēm ieviestie ierobežojumi tieši nav ietekmējuši saimnieciskās darbības veikšanu, pārskatījām programmas regulējumu un veicām izmaiņas, gan palielinot kopējo finansējumu, gan nosakot mērķētāku Covid-19 krīzes skarto uzņēmēju atbalsta saņēmēju loku,” norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.


 

2021.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.276 publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 06.05.2021.g. Nr.85.

 

Ņemot vērā, ka līdz š.g. 19.aprīlim komersanti iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestā pieteikumus granta apgrozāmajiem līdzekļiem saņemšanai par kopējo summu 336,45 milj. EUR apmērā, kas jau pārsniedz programmas kopējo finansējumu (310,8 milj. EUR), Ministru kabinets piešķīra papildu 173 milj. EUR, kas nodrošinās šā atbalsta turpināšanu Covid-19 ietekmētajiem komersantiem līdz š.g. maija beigām. Līdz ar to atbalsta programmas kopējais finansējums sasniegs 483,8 milj. EUR.

 

Kā zināms, līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu pakāpeniski tiek mazināti ierobežojumi saimnieciskās darbības veikšanai. Līdz ar to valdība lēma, ka no 2021.gada maija tiek precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi, atbalsta sniegšanu fokusējot tieši uz tiem komersantiem, kuru darbība joprojām ir pilnībā vai daļēji ierobežota, līdz ar to:

  1. tiek noteikts nozaru ierobežojums atbalsta saņemšanaiidentificētas 54 nozares, kuru komersantiem no š.g. maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams. Tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību, piemēram, būvniecība; nodrošināšana ar personālu; IKT; elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība; remonts; biroju administratīvie pakalpojumi, u.c.
  2. tāpat no š.g. maija piešķiramā granta apmērs tiks noteikts ne lielāks kā apgrozījuma kritums 2021.gada maijā, salīdzinot ar apgrozījumu 2019.gada vai 2020.gada attiecīgo mēnesi 30 % apmērā jaunajiem uzņēmumiem (MK noteikumu 4.2.1. un 4.2.4.apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem); vai salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā 20% apmērā – MK noteikumu 4.2.2. un 4.2.3.apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem.

 

Vienlaikus MK noteikumos precizēti gadījumi, kad uzņēmums nekvalificējas atbalstam, t.i., ja uzņēmums ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas vai ir izpildījis Valsts ieņēmumu dienesta prasības un pārkāpumu novērsis, bet nav atkārtoti reģistrā reģistrēts, jo uz to nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasības par obligātu reģistrāciju) un tas nav atjaunots pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, vai tam ir vai pēdējo divu gadu laikā ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība 16.3. apakšpunkta jaunā redakcija.

 

Tāpat precizētas normas attiecībā uz VID aprēķināto 200 EUR nodokļa aprēķinu – tiek noteikts, ka atbalstu nepiešķir, ja uzņēmums atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2020.gada maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (2020.g.novembrī) un 2019.gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 EUR apmērā;
  • MK noteikumu 4.2.2.apakšpunktā minētie uzņēmumi 2020.gada brīvi izvēlētu trīs mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (2020.g. novembrī) Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 EUR apmērā 16.4. apakšpunkta jaunā redakcija.

MK noteikumos precizētas arī normas par iepriekš esoša soda identificēšanu, nosakot, ka atbalstu nepiešķir, ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 EUR 16.5. apakšpunkta jaunā redakcija.

Tāpat MK noteikumos precizēts, ka atbalsts komersantam jāizlieto līdz 2021.gada 31.jūlijam, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no VID lēmuma pieņemšanas. Vienlaikus pagarināts VID lēmuma pieņemšanas termiņš līdz š.g. 30.novembrim (līdz šim bija noteikts š.g. 30.jūnijs) – jaunais 7.2 punkts.

 

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Šo paziņojumu pēc Eirokomisijas attiecīga lēmuma pieņēmšanas publicēs Ekonomikas ministrija.

 

Sagatavots pēc
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas
[email protected]

 

Ierobežoto nozaru saraksts

(saskaņā ar 2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr.676 2.pielikumu)

 

Nr.
p.k.
NACE 2 red. kodi Nozare (nosaukums)
1. 08.12 Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
2. 08.92 Kūdras ieguve
3. 35.11 Elektroenerģijas ražošana
4. 35.14 Elektroenerģijas tirdzniecība
5. 36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
6. 37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
7. 38.11 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
8. 38.32 Šķirotu materiālu pārstrāde
9. 39.00 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
10. 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
11. 42.11 Ceļu un maģistrāļu būvniecība
12. 42.12 Dzelzceļu un metro būvniecība
13. 42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība
14. 42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
15. 42.91 Hidrotehnisko objektu būvniecība
16. 42.99 Citur neklasificēta inženierbūvniecība
17. 43.11 Ēku nojaukšana
18. 43.12 Būvlaukuma sagatavošana
19. 43.13 Pētniecisko urbumu veikšana
20. 43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana
21. 43.22 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
22. 43.29 Citu inženiersistēmu montāža
23. 43.31 Apmetēju darbi
24. 43.32 Galdnieku darbi
25. 43.33 Grīdas un sienu apdare
26. 43.34 Krāsotāju un stiklinieku darbi
27. 43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas
28. 43.91 Jumta seguma uzklāšana
29. 43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
30. 61.10 Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
31. 61.20 Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
32. 61.30 Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
33. 61.90 Citi telekomunikācijas pakalpojumi
34. 62.01 Datorprogrammēšana
35. 62.02 Konsultēšana datoru pielietojuma jautājumos
36. 62.03 Datoriekārtu darbības pārvaldīšana
37. 62.09 Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
38. 63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
39. 63.12 Interneta portālu darbība
40. 63.99 Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
41. 78.10 Nodarbinātības aģentūru darbība
42. 78.20 Nodrošināšana ar personālu uz laiku
43. 78.30 Pārējo cilvēkresursu nodrošināšana
44. 81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
45. 82.11 Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
46. 82.19 Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
47. 82.20 Informācijas zvanu centru darbība
48. 95.11 Datoru un perifēro iekārtu remonts
49. 95.12 Sakaru iekārtu remonts
50. 95.21 Sadzīves elektronisko iekārtu remonts
51. 95.22 Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts
52. 95.23 Apavu un ādas izstrādājumu remonts
53. 95.25 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts
54. 95.29 Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts