Atbalstam algu subsīdijai par oktobri un novembri var pieteikties no 22.novembra līdz 15.decembrim
Atbalstam algu subsīdijai par oktobri un novembri var pieteikties no 22.novembra līdz 15.decembrim

Valsis ieņēmumu dienests paziņo:

Lai palīdzētu uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem Covid-19 straujās izplatības dēļ valstī noteikto ierobežojumu laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta programmu, kas paredz darbinieku darba algas, pašnodarbināto ienākumu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanu – atbalstu algu subsīdijai. To izmaksās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) gan par oktobri, gan novembri varēs iesniegt, sākot ar šī gada 22.novembri un līdz 15.decembrim.

 

Tā kā abu atbalsta programmu saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID uzsāks saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Lai skaidrotu svarīgākos jautājumus par iespēju darba devējiem un iedzīvotājiem, kas veic saimniecisko darbību, pieteikties un saņemt atbalstu algu subsīdijai, VID aicina pieslēgties tiešsaistes semināriem: 16.11.2021. pl. 10.00 – 11.00 “Algu subsīdijas. Seminārs darba devējiem” un 22.11.2021. no pl. 11.00 – 12.30 “Algu subsīdijas. Seminārs pašnodarbinātajiem, autoriem un patentmaksātājiem”.

Atbalsts algu subsīdijai ir pieejams darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, pašnodarbinātām personām – fiziskām personām, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas, vai mikrouzņēmumu īpašniekiem vai individuālajiem komersantiem (turpmāk – pašnodarbinātās personas) to ienākumu kompensēšanai, kā arī patentmaksātājiem atlīdzības kompensēšanai.

Atbalsts algu subsīdijai ir pieejams par diviem mēnešiem, no šī gada 1.oktobra līdz 30.novembrim, bet ne ilgāk, kā ir spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Jāņem vērā, ka minētais atbalsts tiks piešķirts tiem darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, vai, piesakoties atbalstam par oktobri, uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties atbalstam par novembri, ir pabeigta vakcinācija (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju), vai ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties.

 

Kas var saņemt atbalstu algu subsīdijai?

Atbalstam algu subsīdijai var pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021.gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem šā gada jūlijā, augustā un septembrī, kad darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
  • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

 

Kā aprēķina atbalstu algu subsīdijai darba devējiem?

  • darbiniekam – 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, bet ne vairāk kā 700 eiro kalendāra mēnesī;
  • darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.novembrim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021.gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru un nomaksāt nodokļus par darbinieku algu.

VID pieprasīto atbalstu algu subsīdijai izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaita to uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu un EDS paziņo par to darba devējam. Savukārt, darbinieku par atbalsta izmaksu informē tā darba devējs.

 

Kā aprēķina atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātajām personām un patentmaksātājiem?

  • pašnodarbinātai personai 50% apmērā no cilvēka deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021.gada 1.jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
  • pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021.gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
  • patentmaksas maksātājam 250 eiro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas​. Ja ar 2021.gada 1.oktobri patentmaksas maksātājs ir mainījis nodokļu maksāšanas režīmu, tam izmaksājams atbalsts kā patentmaksas maksātājam;
  • pašnodarbinātai personai, kura atbalsta periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.novembrim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Pašnodarbinātām personām (t.sk. mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem) saņemtās algu subsīdijas jānorāda savos saimnieciskās darbības ienākumos un no tās jānomaksā nodokļi tāpat kā no citiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

VID pieprasīto atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaita atbalstu uz iesniegumā norādīto bankas kontu un paziņo par to EDS.

 

Kā pieteikties atbalstam algu subsīdijai?

Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu algu subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.

Pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji pieteikumu algu subsīdijai par sevi aizpilda paši.

Atbalstam par oktobri un novembri varēs pieteikties līdz 2021.gada 15.decembrim.

Darba devējs līdztekus iesniegumam iesniedz arī darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.

 

Ierobežojumi atbalsta algu subsīdijai saņemšanai

Ir vairākas nozares, kuru darbību neietekmē valstī noteiktie ierobežojumi, tāpēc komersantiem, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šajās nozarēs, atbalsts algu subsīdijai nav paredzēts. Šo nozaru saraksts ir noteikts Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra noteikumos Nr.723 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” 3.pielikumā.

Ministru kabinets paredzējis arī vairākus nosacījumus, kad atbalstu algu subsīdijai saņemt nevarēs.

Tā, piemēram, atbalstu atteiks darba devējam, ja tas nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem; ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process; ja darba devējam iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 eiro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums. Atbalsts nav paredzēts darba devēja padomes locekļiem.

Savukārt pašnodarbinātie nesaņems atbalstu, piemēram, ja pašnodarbinātās personas nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu; ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process; ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas, kā arī, ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2021.gada 30.septembra.

Tāpat atbalstu nevarēs saņemt cilvēki, kas par atbalsta mēnesī saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros.

Atbalstu cilvēks nesaņems arī par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts.

Jāņem arī vērā, ka atbalsta algu subsīdijai kopsumma, ko veido piešķirtais atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, kopā nedrīkst pārsniegt 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Visi minētie nosacījumi ir noteikti Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra noteikumos Nr.723 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”.

 

Citi nodokļu jomas atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes pārvarēšanai

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.