Valdība apstiprina apgrozāmo līdzekļu un subsidēto darba algu atbalsta programmas Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem
Valdība apstiprina apgrozāmo līdzekļu un subsidēto darba algu atbalsta programmas Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem

Ministru kabinets š.g. 26.oktobra apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātas Covid-19 krīzes atbalsta programmas uzņēmumiem, kuru darbība būtiski ierobežota Covid-19 straujās izplatības dēļ. Krīzē cietušajiem komersantiem būs pieejama apgrozāmo līdzekļu granta programma un algu subsīdiju programma daļēji nodarbinātajiem darbiniekiem. Atbalsta sniegšanas nosacījumi definēti, precizējot jau pērn izstrādātās atbalsta programmas, piešķirot to atjaunošanai papildu finansējumu, nosakot jaunus atbalsta saņemšanas kritērijus, kā arī mainot periodu, par kuru komersanti varēs saņemt atbalstu.

Grants apgrozāmajiem līdzekļiem

Grants apgrozāmajiem līdzekļiem būs 30% no uzņēmuma bruto darba algas, tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 100 000 EUR katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi (1 800 000 EUR saistītu personu grupai).

Atbalsts būs pieejams gan sīkiem (mikro), maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan lieliem uzņēmumiem, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu  šā gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un atbalsta perioda mēnesī apgrozījums krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. vai 2020.gada atbilstošajā mēnesī un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
 • uzņēmums reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2021.gada 1.janvāra un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu šā gada jūlijā, augustā un septembrī kopā un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
 • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019.gada atbilstošajā kalendāra mēnesī un apgrozījums 2021.gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019.gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Aprēķinot apgrozījuma kritumu, nav jāņem vērā šajos noteikumos noteikto iepriekš saņemtā atbalsta apmēru.

Vienlaikus jāņem vērā, ka virkni saimniecisko nozaru darbību neietekmē izsludinātās Covid-19 ārkārtējās situācijas dēļ ieviestie ierobežojumi, tāpēc šo nozaru komersantiem šis atbalsts nebūs pieejams. Neatbalstāmo nozaru sarakstu skatīt MK noteikumu 2.pielikumā.

Darba algas subsīdija

Darba algas subsīdija būs pieejama darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, pašnodarbinātām personām, mikrouzņēmumu īpašniekiem un individuālajiem komersantiem to ienākumu kompensēšanai, kā arī patentmaksātājiem atlīdzības kompensēšanai. Atbalstu algu subsīdijai piešķirs darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu vai uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju).

Atbalstam algu subsīdijai varēs pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021.gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem šā gada jūlijā, augustā un septembrī, kad  darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
 • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Vienlaikus jāņem vērā, ka virkni saimniecisko nozaru darbību neietekmē izsludinātās Covid-19 ārkārtējās situācijas dēļ ieviestie ierobežojumi, tāpēc šo nozaru komersantiem šis atbalsts nebūs pieejams. Neatbalstāmo nozaru sarakstu skatīt MK noteikumu 3.pielikumā.

Atbalstu darba devējiem darbinieku algu subsīdijai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus) noteiks šādā apmērā:

 • darbiniekam – 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, bet ne vairāk kā 700 EUR kalendāra mēnesī;
 • darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.novembrim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021.gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi.

 

Vienlaikus darba devējam būs pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru un nomaksāt nodokļus par darbinieku algu.

Atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus) noteiks vienā no šādiem apmēriem:

 • pašnodarbinātai personai 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021.gada 1.jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi;
 • pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021.gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi;
 • patentmaksas maksātājam 250 EUR apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas​;
 • pašnodarbinātai persona, kura atbalsta periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.novembrim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021.gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi.

Svarīgi noradīt, ka pašnodarbinātām personām (t.sk. mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem) gūtos algu subsīdijas ienākumus jāiekļauj saimnieciskās darbības ienākumos un jāpiemēro nodokļus vispārējā kārtībā.

 

Atbalsta periods abām programmām būs no š.g. 1.oktobra līdz 30.novembrim, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Atbalstam par oktobri uzņēmumiem būs jāiesniedz pieteikums VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 10 darba dienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas (t.i. kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu); par novembri – līdz š.g.  15 decembrim.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” un Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” var iepazīties Tiesību aktu projektu publiskajā portālā (5.9 un 5.10.punkti). Grozījumi atbalsta programmās vēl tiks skaņotas ar Eiropas Komisiju.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
[email protected]

Neatbalstamo nozaru saraksts
Darbības veidi, kuros darba devēju darbinieki, pašnodarbinātās personas vai patentmakstāji nevar kvalificēties algu subsīdijas atbalstam

(noteikti ar MK noteikumu Nr. 676 2.pielikumu un MK noteikumu Nr.  675 3. pielikumu)

NACE 2 red. kodi Nozare (nosaukums)
01.11 – 03.22 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
05.10 – 09.90 Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde
10.11 – 33.20 Apstrādes rūpniecība
35.11 – 35.30 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
36.00 – 39.00 Ūdens apgāde notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
41.10 – 43.99 Būvniecība
61.10 – 61.90 Telekomunikācija
62.01 – 62.09 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
63.11 – 63.99 Informācijas pakalpojumi
64.11 – 66.30 Finanšu un apdrošināšanas darbības
78.10 – 78.30 Darbspēka un nodrošināšana ar personālu
81.3 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82.11 Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19 Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.2 Informācijas zvanu centru darbība
84.11. – 84.30 Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11 – 94.99 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība