Īpašnieki, kuri izīrē nekustamo īpašumu Ukrainas bēgļiem tiek atbrīvoti no IIN no izīrēšanas ieņēmumiem vai valsts kompensācijas
Īpašnieki, kuri izīrē nekustamo īpašumu Ukrainas bēgļiem tiek atbrīvoti no IIN no izīrēšanas ieņēmumiem vai valsts kompensācijas

23.09.2022. LR likums (pieņemts Saeimā 22.09.2022.) papildina Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu ar jaunu 8.4 pantu “Īpašie noteikumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanai”, saskaņā ar kuru: Fiziskā persona, kura gūst ienākumus no sev piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanas Ukrainas civiliedzīvotājam un nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta divpadsmitajai daļai, tiek atbrīvota no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no gūtajiem ieņēmumiem. Atbrīvojums no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli ir spēkā, kamēr ir spēkā ar Ukrainas civiliedzīvotāju noslēgtais īres līgums, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Ar tiem pašiem grozījumiem noteikts jaunu nodarbinātības uzsākšanas pabalstu pašnodarbinātam, kurš reģistrē savu saimniecisko darbību

Likuma 7.pants papildināts ar jaunu 14.daļuUkrainas civiliedzīvotājam, kurš pēc 2022. gada 24. februāra ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu maksātāju reģistrā kā pašnodarbinātā persona, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu pašnodarbinātības uzsākšanai vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Minētā pabalsta saņemšanai persona viena mēneša laikā no reģistrācijas VIDā vai no šīs daļas spēkā stāšanās dienas iesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrai iesniegumu, ja kā pašnodarbinātā persona ir reģistrējusies VIDā pirms šīs daļas spēkā stāšanās dienas. Minēto pabalstu nepiešķir Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš iepriekš ir saņēmis 7. panta septītajā daļā noteikto nodarbinātības uzsākšanas pabalstu. Ja Ukrainas civiliedzīvotājam vienlaikus ir tiesības saņemt 7. panta septītajā daļā noteikto nodarbinātības uzsākšanas pabalstu un šajā daļā noteikto pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu, viņam piešķir vienu no šiem pabalstiem. Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts netiek ņemts vērā, nosakot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus no saimnieciskās darbības un aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu.