Par speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrību un brīvostu licencēto kapitālsabiedrību pārskatiem
Par speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrību un brīvostu licencēto kapitālsabiedrību pārskatiem

Valsts ieņēmumu dienests savā 12.05.2023. informatīvajā materiālā atgādina, ka:

Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto attiecināmo izmaksu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi taksācijas periodā (turpmāk – pārskats) ir noteikts Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.106 “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.106) 1.pielikumā.

Atgādinām, ka pārskatu aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam reizi gadā zonas kapitālsabiedrība vai licencēta brīvostas kapitālsabiedrība, kura saņem tiešo nodokļu atlaides, vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajā termiņā. Pārskats ir iesniedzams kā atsevišķs dokuments, tas nav ne gada pārskata, ne uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas pielikums.

 

Likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 8.panta pirmajā daļā ir noteikti attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamie procenti no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas (grozījumi piemērojami ar 2022.gada 5.martu).

Tā kā MK noteikumos Nr.106 noteiktā pārskata veidlapa nav papildināta ar jaunām procentu likmēm, kuras attiecīgā kapitālsabiedrība var piemērot saskaņā ar minēto likumu, tad, sniedzot informāciju par 2022. pārskata gadu, kapitālsabiedrība aizpilda Elektroniskās deklarēšanas sistēmā esošo pārskata veidlapu vai arī var iesniegt pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam kā nestrukturētu dokumentu (ar nosacījumu, ka kapitālsabiedrība piemēro procentu likmes, kas nav iekļautas pārskata veidlapā).