Par grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā

Informējam, ka 2020.gada 30.aprīlī ir pieņemti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (turpmāk – likums), kas 2020.gada 12.maijā ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.90 (2020/90.1) un stājas spēkā 2020.gada 26.maijā.

 

Grozījumu mērķis:

– veicināt depozīta sistēmas ieviešanu dzērienu iepakojumam, kā rezultātā palielināsies izlietotā dzērienu iepakojuma savākšanas un reģenerācijas apjomi

(depozīta sistēma stāsies spēkā 2022.gada 1.februārī);

– samazināt administratīvo slogu saistībā ar pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā.

 

Likumā veikti šādi būtiskākie grozījumi:

 1. Likuma 3.pants papildināts ar 1.2 daļu, nosakot, ka dabas resursu nodokļa (turpmāk – nodoklis) maksātājs ir arī depozīta sistēmas operators, kas nav izpildījis tā saistības par depozīta iepakojuma atpakaļ pieņemšanas, atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas apjomiem.

Depozīta sistēmas operators – komersants, kurš, pamatojoties uz līgumu ar Valsts vides dienestu, nodrošina depozīta sistēmas darbību Latvijā.

 1. Likums papildināts ar 8.1 pantu “Atbrīvojums no nodokļa samaksas par depozīta iepakojumu”, kurā noteiktas prasības, kas jāievēro nodokļu maksātājam un depozīta sistēmas operatoram, kurš piedalās dzērienu iepakojuma depozīta sistēmā, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas:
  • lai nodokļa maksātājs saņemtu atbrīvojumu, jābūt noslēgtam līgumam ar depozīta sistēmas operatoru;
  • depozīta sistēmas operatoram jābūt noslēgtam līgumam ar Valsts vides dienestu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu;
  • Valsts vides dienests reizi ceturksnī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam aktualizētu informāciju par nodokļu maksātājiem, kam piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas par depozīta iepakojumu;
  • nodokļa maksātājs, kam ir pienākums piedalīties depozīta sistēmā, bet kas nav noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā un nepiedalās depozīta sistēmā, maksā nodokli par depozīta iepakojumu divkāršā apmērā.
 1. Papildināta likuma II1 nodaļa, nosakot, ka prasības par finanšu nodrošinājuma (papildu garantija nodokļa maksājuma saistības izpildei) uzturēšanu attiecas ne tikai uz iepakojuma apsaimniekotāju, bet arī uz depozīta sistēmas operatoru.
 1. Papildināts likuma 27.pants, nosakot, ka persona, kura nav veikusi ar nodokli apliekamas darbības taksācijas periodā, pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam par attiecīgo taksācijas periodu nesniedz.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienests