Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana un iekšējās kontroles sistēmas pamatprincipi – VID semināra materiāli
Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana un iekšējās kontroles sistēmas pamatprincipi – VID semināra materiāli

2022.gada 12.oktobrī Valsts ieņēmumu dienests rīkoja semināru Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana un iekšējās kontroles sistēmas pamatprincipi”. Semināra materiāli, ka arī atbildes uz dalībnieku jautājumiem ir ievietoti VID interneta mājaslapā.

 

Materiāla teksts ietver trīs sastāvdaļas:

 • Prasības licences saņemšanai
 • Obligātās Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) sastāvdaļas
 • Izplatītākās kļūdas licencēšanas procesā.

Prasības licences saņemšanai

Profesionālā kvalifikācija

 • Augstākās izglītības iestādes izdots diploms par vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas izglītību) Profesionālās izglītības likuma izpratnē vai akadēmisko augstāko izglītību (vismaz bakalaura grādu) grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā.
 • Profesionālā pieredze

Trīs gadu profesionālā pieredze grāmatvedības jomā.

• Nevainojama reputācija

– Nav sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu.

 

Iesniedzamie dokumenti

‒ iesniegums EDS (pieejama, ja ir iesniegts ziņojums par NILLTPFN darbības veidu ar 20 kodu)

‒ civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija

‒ IKS

‒ profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija

‒ dokuments par profesionālo pieredzi.

 

Obligātās IKS sastāvdaļas

Atbilstoši NILLTFN likuma 7.pantam, izveidojot iekšējās kontroles sistēmu, likuma subjekts paredz vismaz šādas kārtības (procedūras):

 • klienta riska novērtējums
 • klienta izpēte
 • uz risku balstīta darījumu uzraudzība
 • aizdomīgu darījumu pazīmes
 • ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
 • dokumentu aprite, uzglabāšana, iznīcināšana
 • darbinieku apmācība, uzdevumi, darba līgumi
 • iekšējā ziņošana
 • IKS audits
 • IKS atjaunošanas procedūra, risku pārskatīšanas procedūras.

 

[klienta riska novērtējums] kārtību, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā arī ar veiktajiem darījumiem saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks:

 • novērtēts (vārdiski, skaitliski)
 • dokumentēts (kas, ko, kā)
 • pārskatīts (termiņi, dokumentēšana, risks).

[klienta izpēte] kārtību un apjomu, kādā, balstoties uz likuma subjekta veikto klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējumu un ievērojot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās klienta izpētes minimālās prasības, veicama klienta izpēte:

 • kārtība
 • apjoms
 • riska novērtējuma atspoguļojums (sasaiste)
 • minimālās prasības.

[uz risku balstīta darījumu uzraudzība] kārtību, kādā, balstoties uz likuma subjekta veikto klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējumu, veicama klienta darījumu uzraudzība:

 • kārtība
 • riska novērtējums
 • darījumu uzraudzība.

[aizdomīgu darījumu pazīmes] aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtību un kārtību, kādā likuma subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas:

 • atklāšanas kārtība (kas, ko, kā)
 • atturēšanās kārtība (kas, ko, kā)
 • pazīmes, riska indikatori, tipoloģijas.

[ziņošana par aizdomīgiem darījumiem] kārtību, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem.

[dokumentu aprite, uzglabāšana, iznīcināšana] kārtību, kādā tiek uzglabāta un iznīcināta klienta izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtā informācija un dokumenti:

 • uzglabāšana/aprite (kompetence)
 • ziņojumu neizpaušana
 • datu iznīcināšana (uzglabāšanas termiņu ievērošana).

[darbinieku apmācība, uzdevumi, darba līgumi] darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī darbinieku profesionālās kvalifikācijas un atbilstības standartus, pildot šā likuma prasības:

 • kompetences, lomas
 • apmācību uzskaite (žurnāls)
 • atbildības nostiprināšana.

[IKS audits, izvērtēšana] neatkarīga iekšējā audita funkciju, lai nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas atbilstības normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā prasībām un darbības efektivitātes izvērtēšanu, ja, ņemot vērā likuma subjekta darbinieku skaitu, šāda funkcija ir iespējama:

 • pēc uzraugošās institūcijas norādījuma
 • iekšējā kompetenču un atbildības nodalīšana.

[IKS atjaunošanas procedūra, risku pārskatīšanas procedūras] politiku un procedūru regulāras darbības pārskatīšanas prasības un kārtību atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos vai likuma subjekta darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos:

 • papildus obligātās atjaunošanas pienākumam
 • iekšējie faktori (subjekts)
 • ārējie faktori (klients).

Izplatītākās kļūdas licencēšanas procesā

Iekšējā kontroles sistēma (IKS):

 • iesniegta tikai IKS titullapa
 • iesniegtajā IKS nav ietvertas visas NILLTPFN likuma 7.pantā norādītās kārtības
 • nav aktualizēta IKS.

Izglītība:

 • iesniegts sertifikāts par 4.kvalifikācijas līmeņa grāmatveža izglītību
 • iesniegts augstskolas diploms par darba aizsardzības speciālista izglītību
 • iesniegts tehnikuma diploms par 3.kvalifikācijas līmeni
 • iesniegts ārzemēs iegūts izglītības dokuments bez Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izziņas par pielīdzināšanu Latvijā iegūtai izglītībai
 • iesniegts izglītības dokuments, kas neatbilst grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomai

 

Darba pieredze

 • iesniegts CV
 • iesniegts pārskats ar informāciju, ka ir atbildīgā persona saistībā ar NILLTPFN likumu no VID EDS vai pārskats par darba vietām no VID EDS, bet nav redzams, ka pieredze ir grāmatvedības jomā.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise

 • Licenci pieprasa uzņēmums, bet iesniegtajā apdrošināšanas polisē kā polises ņēmējs ir norādīts atbildīgais grāmatvedis.

Valsts nodeva

 • Valsts nodeva tiek iemaksāta vienotajā kontā
 • Speciālais konts – Valsts kases norēķinu konts Nr. LV33TREL1060130929