Aktualizētas vadlīnijas VID uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem

Lai sekmētu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu informētību, VID ir aktualizējis vadlīnijas par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību praktisku piemērošanu uzraugāmajiem likuma subjektiem. Aktualizētās vadlīnijas pieejamas VID tīmekļa vietnes sadaļā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”.

Ņemot vērā nozaru specifiskos riskus, vadlīnijās ir papildināta informācija par riska identifikatoriem (angļu val. – red flags) aizdomīgiem darījumiem. Papildinātas sadaļas par klientu izpēti, klientu neklātienes identifikāciju u.c.  Aktualizēta sadaļa par augsta riska valstīm, pievienota saite uz Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action Task Force – FATF) interneta vietni, kurā FATF publicē informāciju par augsta riska valstīm. Šo informāciju ir svarīgi izmantot, veicot klientu risku novērtējumu. Izvērtējot valsts risku, kā papildu informāciju ieteicams izmantot FATF informāciju par valstu atbilstību FATF rekomendācijām un to noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu efektivitāti. Informācija pievienotajā saitē atjaunojas automātiski.

Janvāra beigās Vadlīnijas vēlreiz tika aktualizētss, papildinot tekstu ar jaunu 8.sadaļu “Sankciju režīma uzraudzības mehānisma iekļaušana”, kura ievesta sakarā ar to, kā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) grozījumiem, kuri stājās spēkā 2018.gada 12.jūlijā, tiek papildināts Sankciju likuma subjektu un uzraugošo iestāžu loks.

Ņemot vērā, ka VID uzraugāmo Sankciju likuma subjektu loks ir identisks VID uzraugāmo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Novēršanas likums) subjektu lokam, VID iesaka sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu integrēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmā.

Lai nodrošinātu atbilstību Sankciju likuma 13.1 pantā minētajām prasībām, likuma subjektam ir nepieciešams veikt šādas darbības:

  • dokumentēt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu gan subjektam, gan subjekta klientam;
  • atbilstoši riska novērtējumam izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu sankciju režīma ievērošanai, iekļaujot attiecīgās politikas un procedūras. Attiecīgās politikas ir subjekta esošo un plānoto klientu un to darījumu izvēles/akceptēšanas standarti, savukārt attiecīgās procedūras – secīgs to darbību apraksts, ko veic klienta darbinieks, lai ievērotu sankciju režīmu;
  • pārbaudīt vai esošie un potenciālie klienti nav iekļauti sankciju sarakstos. Sankciju saraksti pieejami Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas interneta vietnēs;
  • atbilstoši klienta riska līmenim noteikt klienta un tā veikto darījumu uzraudzības intensitāti;
  • konstatējot sankciju režīma pārkāpumu, ziņot atbildīgajām institūcijām un iesaldēt sankciju sarakstā iekļautās personas finanšu līdzekļus, nesniegt tai finanšu pakalpojumus, kā arī neslēgt ar to civiltiesiskus darījumus;

konstatējot aizdomīga darījuma pazīmes, kuras var liecināt par iespējamu sankciju režīma apiešanu, ziņot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (turpmāk – Kontroles dienests).

Vadlīniju teksts krievu valodā ar pēdejas aktualizētās redakcijas salīdzināšanas iespēju ar iepriekšējām versijām ir pieejams Tiesiskās informācijas sistēmā “Konsultants-Grāmatvedis”.