VID aicina ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējus saņemt licences
VID aicina ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējus saņemt licences

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējus neatlikt licences saņemšanu uz pēdējo brīdi. Patlaban no visiem ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem licenci ir saņēmuši 11,7%.

 

Pārejas periods, kura laikā grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji savus pakalpojumus drīkst sniegt bez licences, beidzas 2023.gada 1.jūlijā. Pārejas periods tika ieviests, lai grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji bez steigas un kaitējuma savam biznesam varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un iegūt vajadzīgo apliecinājumu. Pēc 2023.gada 1.jūlija tie ārpakalpojuma grāmatveži, kuri nebūs saņēmuši licenci, vairs nedrīkstēs sniegt pakalpojumus, tāpēc aicinām to izdarīt savlaicīgi.

Licencēšanas prasības attiecas gan uz uzņēmumiem, kuri sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus, gan arī fiziskām personām, kas grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz kā saimnieciskās darbības veicēji.

 

Kā licenci saņemt attālināti

Licenci var saņemt attālināti – Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) aizpildot speciālu iesnieguma veidlapu “Iesniegums ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai”. Lai to aizpildītu, atveriet EDS sadaļu “Dokumenti”, izvēlieties “Citi” un “Ārpakalpojuma grāmatveža licence”. Iesniegumu ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai VID izskata viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Iesniegumā jānorāda atbildīgā grāmatveža (var būt arī uzņēmuma valdes loceklis, ja tas uzņēmumā vienlaikus pilda gan valdes locekļa, gan grāmatveža amata pienākumus) personas dati un jāpievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (augstākās izglītības iestādes diploms), profesionālo pieredzi apliecinošs dokuments (darba līgums vai amata apraksts, vai darba devēja izziņa par personas nodarbināšanu grāmatveža amatā), Iekšējā kontroles sistēma (IKS), civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

Vienlaikus attiecībā uz fiziskām personām, kuras sniedz grāmatvedības ārpakalpojumu kā saimnieciskās darbības veicēji, atšķirsies tikai VID iesniedzamo profesionālo pieredzi apliecinošo dokumentu veids, kas šajā gadījumā būs uzņēmuma līgums ar klientiem par grāmatvedības ārpakalpojuma nodrošināšanu.

Aizpildot iesniegumus un iesniedzot dokumentus, aicinām īpašu vērību pievērst un aktualizēt[1] uzņēmumu Iekšējo kontroles sistēmu (IKS).

 

Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs

Informācija par jau izsniegtajām licencēm ir pieejama www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” apakšsadaļā “Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs”. Ar to var iepazīties ikviens interesents, tajā skaitā uzņēmēji, kuri uzticējuši kārtot savu grāmatvedību tieši ārpakalpojuma grāmatvedim. Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana ir valstiski atzīts mehānisms, kas palīdz noskaidrot, kurš no pakalpojumu sniedzējiem ir kompetents un uzticams.

Kopš 2021.gada 1.jūlija ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem ir izsniegta 661 licence, no tām lielākā daļa – 551 licence – ir izsniegta uzņēmumiem, savukārt 110 licences ir izsniegtas fiziskajām personām, kas grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz kā saimnieciskās darbības veicēji. VID šobrīd reģistrēti ir 5644 ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēji.

Valsts ieņēmumu dienests turpina aktīvi konsultēt ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējus par licences saņemšanas kārtību un nosacījumiem un aicina neatstāt licences saņemšanu uz pēdējo brīdi.

Plašāk par nosacījumiem licences saņemšanai, likumā noteiktajiem izņēmuma gadījumiem un pārejas periodu lasiet VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Uzņēmumiem” – “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” – “Noderīgi materiāli”.

VID konsultatīvais tālrunis ir 67120000, bet interesējošos jautājumus iespējams uzdot arī rakstveidā, izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”.

 


[1] Likuma subjekta pienākums ir regulāri, bet ne retāk kā reizi 18 mēnešos izvērtēt iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti, tai skaitā pārskatot un aktualizējot ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā arī ar veiktajiem darījumiem saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu.